Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

>>>

Nantong Goodao Tekstil Co., LTD dünýädäki öý dokma paýtagty "Nantong Dieshiqiao dünýä öý dokma şäheri" ýerleşýär.On ýyldan gowrak ösüşden soň, çalt gözleg we dizaýn, dizaýn, önümçilik we satuwy birleşdirýän söwda gönükdirilen öý dokma önümçiligi kärhanasyna öwrüldi.Kompaniýa hemişe "Europeanewropa we Amerikanyň ýönekeý stili" dizaýn düşünjesine eýerýär, Europeanewropa we Amerikanyň öý dokma önümleriniň ýerleşişine ygrarly, tebigata, rahatlyga ýönekeý önüm aýratynlyklary we üýtgeşik dizaýn düşünjesi Europeewropanyň we Amerikanyň peýdasyna boldy. .Önümler ABŞ, Dubaý, Angliýa, Italiýa, Fransiýa we Russiýa ýaly ondan gowrak Europeanewropa we Amerikanyň ýurtlaryna we sebitlerine eksport edilýär.Kompaniýa, "Europeanewropa we Amerikanyň öý durmuşyna iň gowy düşünýän" ýokary hilli öý dokma kärhanasyna öwrülmegi maksat edinýär.

Kompaniýanyň tertibi
1

Kompaniýanyň güýji

>>>

3

Öý dokma dizaýnynda kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji bar we ökde dokma dizaýnerleriniň topary bar.Önüm dizaýny özboluşly, ajaýyp ussatlyk, täze stil we ajaýyp stil, esasanam quakkardyň, keşdäniň we keşdäniň ajaýyp utgaşmasy, moda elementlerine ýakyndan gözegçilik edýän, dürli sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrýan, täze önümleri özbaşdak dizaýn edýän we ösdürýän Europeanewropa we Amerikan stilini emele getirýär. we kompaniýanyň esasy bäsdeşlik ukybyny emele getirýär.

2
4

Nantong Goodao Tekstil Co., LTDEuropeanewropaly we Amerikaly täjirleriň gelmegini we hyzmatdaşlygyny tüýs ýürekden garşylaýar!Müşderilere iş alyp barmak üçin jaň etmek we ýazmak üçin mähirli garşylaň

7
5
6

Kompaniýamyz 10000 inedördül metr meýdany eýeleýär, 100-den gowrak hünärmen we tehniki işgär we 300-den gowrak işgär bar.

Kompaniýamyzda ýokary önümçilik kuwwatyna ýeten “Eton” awtomatiki öý dokma asma önümçilik liniýasy, “Toyota / tsudaku dokma”, awtomatiki kompýuter tekiz tikin maşyny, awtomatiki mata çyzýan maşyn, awtomatiki kompýuter keşdeli maşyn we düşek maşyn ýaly birnäçe önümçilik liniýasy bar.Döwrebap kärhana ulgamynyň ülňülerine laýyklykda we öz hakykaty bilen bilelikde kärhana dolandyryşyny yzygiderli standartlaşdyrdy.2015-nji ýyldan başlap, şol bir pudakda ISO9001, ISO14001 we OHSAS18001 dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny yzygiderli girizdi we öňdebaryjy boldy.

13
12
11
10
9