Düwme düwmesi

 • Şa aýal Duwet örtügi bezeg düwmesi (90 × 90 dýuým), 3 bölek (1 gaty ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Softumşak ýuwulan mikrofiber düşek ýorgan örtükleri, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

  Şa aýal Duwet örtügi bezeg düwmesi (90 × 90 dýuým), 3 bölek (1 gaty ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Softumşak ýuwulan mikrofiber düşek ýorgan örtükleri, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

  Şa aýal Duwet örtügi bezeg düwmesi (90 × 90 dýuým), 3 bölek (1 gaty ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Softumşak ýuwulan mikrofiber düşek ýorgan örtükleri, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

  Bu element hakda

  • [Üzüm bezeg düwmeleri]: Kokos gabygyndan ýasalan agaç düwmeler ajaýyp nusgawy görnüşe goşýar we bu ýönekeý ýorgan örtügine üzüm stilini hödürleýär, ýöne gaty ýönekeý, ýöne ýatdan çykarylmaly däl stil.Minimalist stil we ajaýyp ussatlyk size ýakymly keýp we çäksiz wizual lezzet berýär.Örtük örtüginiň berk reňki janlylyk bilen janlanýar, reňki döwrebap we owadan.Owadan, ýumşak, tebigy reňkler bilen iň oňat ýorgan-düşek gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň.
  • [Pikirli fermuar ýapylmagy]: Örtük örtügi toplumy, fermuar ulanyş wagtyny köpeltmek üçin ýokary derejeli metal fermuar we ajaýyp ussatlygy kabul edýär.Adaty düwmäniň ýapylmagy bilen deňeşdirilende, fermuarlaryň ýapylmagy umumy daşky görnüşi zaýalamaýar, şeýle hem ýapylmagyny we amatlylygyny ýokarlandyrýar.Gizlin, kynçylyksyz fermuar ýapylmagyny görkezýär, rahatlandyryjyny bu ýorgan örtügine we daşyna çykarmagy aňsatlaşdyrýar.
  • [Iň ýokary material saýlandy]: Wasuwulan mikrofiber, ýörite işlenip taýýarlanylýan çig maldyr.Beýleki materiallara garanyňda has amatly we amatly.Bu materialdan ýasalan bu ýeňil ýorgan örtük, gowy howa geçirijiligine eýedir we arassalanandan soň has ýyly we ýumşak bolar.Softumşak we ýyly ýorgan örtük, ajaýyp ýumşaklyk duýgusyny döredýär, bu rahat ýorgan örtügi bilen düýşüňize çümüp bilersiňiz.
  • [Näme alyp bilersiňiz]: “QUEEN SIZE DUVET COVER SET”: düwmäni bezegli (90 × 90 dýuým), 2 sany konwert ýassyk ýassygy (20 × 26 dýuým)* Owassyk ýassygy, teselli beriji ýa-da ýorgan salma goşulmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
  • [Easyeňil arassalamak we hyzmat]: Sowuk ýumşak aýlawda maşyn ýuwmak, zerur bolsa pes guradyň..Howa gury ýa-da pes ot bilen guradyň.Akartmaň we demir bermäň.Islegleriňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa bize habar beriň we wagtynda kanagatlanarly çözgüt bereris.