Oturgyç üç bölek toplumy

 • Şa aýal Duwet örtügi bezeg düwmesi (90 × 90 dýuým), 3 bölek (1 gaty ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Softumşak ýuwulan mikrofiber düşek ýorgan örtükleri, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

  Şa aýal Duwet örtügi bezeg düwmesi (90 × 90 dýuým), 3 bölek (1 gaty ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Softumşak ýuwulan mikrofiber düşek ýorgan örtükleri, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

  Şa aýal Duwet örtügi bezeg düwmesi (90 × 90 dýuým), 3 bölek (1 gaty ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Softumşak ýuwulan mikrofiber düşek ýorgan örtükleri, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

  Bu element hakda

  • [Üzüm bezeg düwmeleri]: Kokos gabygyndan ýasalan agaç düwmeler ajaýyp nusgawy görnüşe goşýar we bu ýönekeý ýorgan örtügine üzüm stilini hödürleýär, ýöne gaty ýönekeý, ýöne ýatdan çykarylmaly däl stil.Minimalist stil we ajaýyp ussatlyk size ýakymly keýp we çäksiz wizual lezzet berýär.Örtük örtüginiň berk reňki janlylyk bilen janlanýar, reňki döwrebap we owadan.Owadan, ýumşak, tebigy reňkler bilen iň oňat ýorgan-düşek gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň.
  • [Pikirli fermuar ýapylmagy]: Örtük örtügi toplumy, fermuar ulanyş wagtyny köpeltmek üçin ýokary derejeli metal fermuar we ajaýyp ussatlygy kabul edýär.Adaty düwmäniň ýapylmagy bilen deňeşdirilende, fermuarlaryň ýapylmagy umumy daşky görnüşi zaýalamaýar, şeýle hem ýapylmagyny we amatlylygyny ýokarlandyrýar.Gizlin, kynçylyksyz fermuar ýapylmagyny görkezýär, rahatlandyryjyny bu ýorgan örtügine we daşyna çykarmagy aňsatlaşdyrýar.
  • [Iň ýokary material saýlandy]: Wasuwulan mikrofiber, ýörite işlenip taýýarlanylýan çig maldyr.Beýleki materiallara garanyňda has amatly we amatly.Bu materialdan ýasalan bu ýeňil ýorgan örtük, gowy howa geçirijiligine eýedir we arassalanandan soň has ýyly we ýumşak bolar.Softumşak we ýyly ýorgan örtük, ajaýyp ýumşaklyk duýgusyny döredýär, bu rahat ýorgan örtügi bilen düýşüňize çümüp bilersiňiz.
  • [Näme alyp bilersiňiz]: “QUEEN SIZE DUVET COVER SET”: düwmäni bezegli (90 × 90 dýuým), 2 sany konwert ýassyk ýassygy (20 × 26 dýuým)* Owassyk ýassygy, teselli beriji ýa-da ýorgan salma goşulmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
  • [Easyeňil arassalamak we hyzmat]: Sowuk ýumşak aýlawda maşyn ýuwmak, zerur bolsa pes guradyň..Howa gury ýa-da pes ot bilen guradyň.Akartmaň we demir bermäň.Islegleriňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa bize habar beriň we wagtynda kanagatlanarly çözgüt bereris.
 • Seersucker zolakly şa aýal rahatlandyryjy toplumy (90 × 90 dýuým), 3 bölek - 2 sany ýassyk ýassygy bilen 100% ýumşak ýuwulan mikrofiber ýeňil rahatlaýjy, ähli möwsüm düşek üçin alternatiw rahatlaýjy toplum, çal

  Seersucker zolakly şa aýal rahatlandyryjy toplumy (90 × 90 dýuým), 3 bölek - 2 sany ýassyk ýassygy bilen 100% ýumşak ýuwulan mikrofiber ýeňil rahatlaýjy, ähli möwsüm düşek üçin alternatiw rahatlaýjy toplum, çal

  Seersucker zolakly şa aýal rahatlandyryjy toplumy (90 × 90 dýuým), 3 bölek - 2 sany ýassyk ýassygy bilen 100% ýumşak ýuwulan mikrofiber ýeňil rahatlaýjy, ähli möwsüm düşek üçin alternatiw rahatlaýjy toplum, çal

  Bu element hakda
  Chic Seersucker dizaýny: Dizaýnsyz tekiz, ýönekeý rahatlaýjy toplumlardan ýadadyňyzmy?Bu näzik we owadan seersucker gurluşy ýönekeý we moda bolup, ilkinji göreniňizde nagyş bilen söýgi doldurarsyňyz.
  Amatly we ýumşak: çal rahatlaýjy toplum 100% ýuwulan mikrofiberden ýasalýar.Adaty materiallardan 40% çydamly we dem alýan.
  Lighteňil we ýumşak: Şa aýal teselli beriji bedeniňize pes basyş etmez.Onda düýbünden eräp, bulutda uklaýan ýaly duýarsyňyz.Gowy taýýar mata materialy tekiz we amatly täsir edýär.
  Easyönekeý ideg we öý haýwanlary üçin dostlukly: Maşyn ýumşak aýlawda sowuk suw bilen aýratyn ýuwulýar.Howa gurak ýa-da pes otda gury.Akartmaň.Krowat rahatlandyryjy toplumymyz öý haýwanlaryňyzyň saçyny özüne çekmeýär.It / pişigiň penjelerine we it / pişigiň saçlaryna tutmak aňsatlyk bilen çotýar.
  Ölçegi we ölçegi: Seersucker şa aýal ölçegli teselli beriji toplumda 1 Köşeşdiriji (90 × 90 dýuým) we 2 sany ýassyk ýassygy (20 × 26 dýuým) bar.Köşeşdiriji toplum ýorgan goýmak ýa-da ýeke özi rahatlandyryjy hökmünde ulanylyp bilner.

 • Pagta garyndysy ýorgan örtük toplumy Şa aýal, Ultra ýumşak gül rahatlaýjy örtük toplumy, gül nagyşly ýorgan düşegi ähli möwsüm üçin 3 bölek, 90 ″ x 90 ″, çal

  Pagta garyndysy ýorgan örtük toplumy Şa aýal, Ultra ýumşak gül rahatlaýjy örtük toplumy, gül nagyşly ýorgan düşegi ähli möwsüm üçin 3 bölek, 90 ″ x 90 ″, çal

  Pagta garyndysy ýorgan örtük toplumy Şa aýal, Ultra ýumşak gül rahatlaýjy örtük toplumy, gül nagyşly ýorgan düşegi ähli möwsüm üçin 3 bölek, 90 ″ x 90 ″, çal

  Bu element hakda

  • QUEEN SIZE: ýorgan örtügi 90 ″ x90 ″, ýassyk ýassygy (2) 20 ″ x26 ″, çal.
  • FABRIK: Öň tarapy: Poliester pagta.Mata ajaýyp hil, çydamly we ýumşaklygy üpjün edýär.
  • JAKQUARD DIZAYNI: vetapyk gapak toplumynyň nagşy quakkarddyr.Mata dokamak arkaly emele gelýär, konkaw-konweks ýüzüni döredýär.Ekologiýa taýdan arassa we ýokary derejeli önüm.Quakkard usuly sebäpli başga bir el duýgusyny tapyp bilersiňiz.
  • IER GOWY Öý bezegi: Geometrik inedördül nagyşlary öz içine alýan bu ajaýyp ýorgan örtük toplumy bilen öýüňize täze stil goşuň.Öýüňizdäki islendik otag üçin - ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy, dynç alyş öýi.Otagyňyzy magazineurnaldan bolşy ýaly eder.
  • Washuwmak aňsat: Reňkleri aýratyn we ulanmazdan ozal ýuwuň.Maşyn sowuk suwda ýuwulýar.Gury pes ýykyň.Akartmaň.Zerur bolanda iň pes ýerde demir.Gyralardan gaça durmak üçin guradyjydan derrew aýyryň.
 • Almaz göwher

  Almaz göwher

  Ak örtük Şa aýal (90 x 90 dýuým), 3 bölek (1 ýorgan örtük + 2 ýassyk ýassygy)Rgombus Fermuar ýapylyş burçlaryErkekler, aýallar üçin ýumşak ýuwulan mikrofiber örtük örtügi

  Bu element hakda

  [MODERN Pleated DIZAYN] Siz tekiz, ýönekeý ýorganlardan ýadadyňyzmy?gapagydizaýn manysy bolmazdan?Indi dizaýnerlerimiz uzak wagtlap öwrenýärler we ýakymly gül matasyny dizaýn edýärler.Softumşak we gyrmyzy duýulýar.Beýleki gaty reňkli önümler bilen deňeşdirilende, tertipsiz ýaly görünýän epler, has owadan görünýän ýorgan örtüginiň özboluşly aýratynlygy we çeper duýgusy bilen bezelýär.

  ]Şol bir wagtyň özünde, bu örtülen mata has köp bolar.adaty materiallardan has dem alýan we has amatly.

  ]şol bir wagtyň özünde, ýorgan örtüklerimiziň dört burçda burç baglanyşyklary bar, bu bolsa ýorgan ýa-da rahatlaýjynyň süýşmeginden has gowy saklap biler.

  [N WHDIP SIZI saýlap bilersiňiz?Ekiz ýorgan örtüginde bar: 1 sany ýorgan örtük toplumy (66 ″ x 90 ″) we 1 ýassyk ýassygy (20 ″ x 26 ″);Jübüt örtük şa aýalynda bar: 1 sany ýorgan örtük toplumy (90 ″ x 90 ″) we 2 sany ýassyk ýassygy (20 ″ x 26 ″);Jübüt örtük şasynda bar: 1 sany ýorgan örtük toplumy (104 ″ x 90 ″) we 2 sany ýassyk ýassygy (20 ″ x 36 ″).

  [ASeňil alada we dostlukly öý haýwanlary] Biziňromb ýorgan örtük, şuňa meňzeş reňkli ýumşak aýlawda sowuk suw bilen ýuwulýan maşyn.Akartmaň we demir bermäň.Haýwan saçyňyzy özüne çekenok.It / pişigiň penjelerine we it / pişigiň saçlaryna tutmak aňsatlyk bilen çotýar.

 • Seersucker Duwet örtügi toplumy, 3 bölek (1 ýorgan örtük + 2 ýassyk ýassygy), ultra ýumşak ýuwulan mikrofiber, fermuar ýapylmagy bilen dokma örtük örtügi, burç galstuklary

  Seersucker Duwet örtügi toplumy, 3 bölek (1 ýorgan örtük + 2 ýassyk ýassygy), ultra ýumşak ýuwulan mikrofiber, fermuar ýapylmagy bilen dokma örtük örtügi, burç galstuklary

  [MODERN SEERSUCKER DIZAYNY] Dizaýn manysyz tekiz, ýönekeý ýorgan örtüklerden ýadadyňyzmy?Indi dizaýnerlerimiz köp wagtdan bäri öwrenýärler we geýim matasyny dizaýn edýärler.Bu matada her 3 sm-de gyrmyzy gatlak bar.Softumşak we gyrmyzy duýulýar.Beýleki gaty reňkli önümler bilen deňeşdirilende, tertipsiz ýaly görünýän epler, has owadan görünýän ýorgan örtüginiň özboluşly aýratynlygy we çeper duýgusy bilen bezelýär.

 • Garamtyl çal reňkli nokat örtük, 3 bölek (1 quakard Duwet örtügi, 2 ýassyk ýassygy) Möwsümiň ýumşak ýuwulan mikrofiber ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

  Garamtyl çal reňkli nokat örtük, 3 bölek (1 quakard Duwet örtügi, 2 ýassyk ýassygy) Möwsümiň ýumşak ýuwulan mikrofiber ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

  [Owadan dokma dizaýny] Pom-pom Tufts Çagalar Duwet örtük toplumy gaty ýakymly we ýörgünli.Softumşak, pastel reňkli mata ýönekeýlik duýgusyna we ajaýyp polka nokat dizaýnyna eýe.Köp reňkli nagyşlarda uly bolmasaňyz, ýöne ýönekeý örtükden başga zat isleseňiz.Munuň üstündäki gurluş, gaty köp bolmazdan ajaýyp jikme-jiklik goşýar.Tekstirlenen dizaýn diňe bir ajaýyp jikme-jiklik we lezzet bilen çäklenmän, ýönekeý ýorgan örtügine ýakymly, ýöne owadan görnüş goşýar.

 • 3 bölek Softumşak ýuwulan mikrofiber ýorgan örtük toplumy, Bowknot ýaýly galstuk bilen rahatlandyryjy gapak (1 ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Easyönekeý ideg düşek toplumy

  3 bölek Softumşak ýuwulan mikrofiber ýorgan örtük toplumy, Bowknot ýaýly galstuk bilen rahatlandyryjy gapak (1 ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Easyönekeý ideg düşek toplumy

  Biziň goşa ýorgan örtügimiz ýyly yşykda we garaňky ýagtylykda birneme gülgüne bolup biler.Täze täzelenme wersiýasy: Matanyň reňklenmegi we her bir müşderiniň ýeňil ses sesleri meselesine çynlakaý çemeleşýäris.Birnäçe aýlap dowam eden gözleglerden soň, birneme öň matalarymyzy täzeledik.Indi mata ýapyşmak we pillemek meselesini çözüp biler.[SOFTEST] Eliňizdäki iň ýumşak matany duýuň, gyrmyzy matany görüp bilersiňiz.Softumşaklyga, ajaýyp el duýgusyna borçly.

 • Çarçuwaly ýorgan örtügi, 3 bölek (1 gaty ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Zipper ýapylmagy, burç galstuklary bilen ýumşak ýuwulan mikrofiber ýorgan örtügi

  Çarçuwaly ýorgan örtügi, 3 bölek (1 gaty ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Zipper ýapylmagy, burç galstuklary bilen ýumşak ýuwulan mikrofiber ýorgan örtügi

  [POM FRINGE DIZAYN] El bilen ýasalan pompomlar bu ýakymly ýorgan örtügine özboluşly arassalama duýgusyny goşýar.Saýlanan reňk bilen bu pom pom ýorgan örtügi janlylyk bilen janlanýar.Minimalistik nagyş we ajaýyp ussatlyk, esasanam owadan we sazlaşykly, size ýakymly keýp we çäksiz wizual lezzet berýär.Top saçly ýorgan örtük toplumy, söýgiňiz, oglanlar, gyzlar we çagalar üçin ajaýyp sowgat saýlamasydyr.

 • Garamtyl çal reňkli ýumşak örtükli örtük, 3 bölek 1 teselli beriji gapak, 2 sany ýassyk ýassygy ýorgan-düşek toplumy, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary bilen ýumşak mikrofiber Pintuck çal reňkli örtük

  Garamtyl çal reňkli ýumşak örtükli örtük, 3 bölek 1 teselli beriji gapak, 2 sany ýassyk ýassygy ýorgan-düşek toplumy, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary bilen ýumşak mikrofiber Pintuck çal reňkli örtük

  El bilen ýasalan çümmük ýasalan dizaýn: Her haýyş el bilen ýerine tikildi.Ajaýyp stil we wagtlaýyn owadan görnüş, deň derejede aralykda X görnüşli ýyldyz bar.Uly göwherleriň gaýtalanýan nagşy, mikrofiber ýorgan örtük we ýassyk ýassygy gyzykly wizual özüne çekiji we ýakymly ölçeg berýär.Lýuks mikrofiber düşekleri rahatlandyryjyňyzy has amatly daşky görnüş bilen üpjün edýär we uky ýeriňiz üçin täze dizaýn wariantlaryny hödürleýär.

 • Greenaşyl şa aýal çümmük göwher örtük, 3 bölek Pintuck rahatlaýjy gapagy, fermuar ýapylmagy we burç galstuklary bilen ýumşak mikrofiber düşek toplumy (1 ýorgan örtük, 2 ýassyk)

  Greenaşyl şa aýal çümmük göwher örtük, 3 bölek Pintuck rahatlaýjy gapagy, fermuar ýapylmagy we burç galstuklary bilen ýumşak mikrofiber düşek toplumy (1 ýorgan örtük, 2 ýassyk)

  【Lýuks çümmük pleat dizaýny】 Her bir bezelen dizaýn, owadan, dokumaly, nepis we çydamly ösen tehnikany kabul edýär.Pintuck ýorgan örtügimiz, ýatylýan otagyňyzyň keşbini ýokarlandyrar we güýçli görmegeýlik hödürlär.çümmük ýalpak ýorgan örtügi otagyňyzy owadan, ajaýyp we nusgawy edýär, bu moda we ýokary hilli durmuş islegiňize laýyk gelýär.

 • Çümmük ýumşak örtük örtügi, 3 bölek Pintuck rahatlaýjy gapagy, fermuar ýapylmagy we burç galstuklary bilen ýumşak mikrofiber düşek toplumy (-1 ýorgan örtügi, 2 ýassyk ýassygy)

  Çümmük ýumşak örtük örtügi, 3 bölek Pintuck rahatlaýjy gapagy, fermuar ýapylmagy we burç galstuklary bilen ýumşak mikrofiber düşek toplumy (-1 ýorgan örtügi, 2 ýassyk ýassygy)

  【Lýuks we Elegant Çümmük Pleat still Dizaýn elementleri bolmazdan, ýönekeý ýorgan örtügini ulanýarsyňyzmy?Indi çümmük ýalpak ýorgan örtügi size üýtgeşik we üýtgeşik tejribe getirýär.Her bir göwnejaý dizaýn, owadan, teksturaly, nepis we çydamly ösen tehnikany kabul edýär.Pintuck ýorgan örtügimiz, ýatylýan otagyňyzyň keşbini ýokarlandyrar we güýçli görmegeýlik hödürlär we moda we ýokary hilli durmuş islegiňizi kanagatlandyrar.