Önüm merkezi

Garamtyl çal reňkli nokat örtük, 3 bölek (1 quakard Duwet örtügi, 2 ýassyk ýassygy) Möwsümiň ýumşak ýuwulan mikrofiber ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

Gysga düşündiriş:

[Owadan dokma dizaýny] Pom-pom Tufts Çagalar Duwet örtük toplumy gaty ýakymly we ýörgünli.Softumşak, pastel reňkli mata ýönekeýlik duýgusyna we ajaýyp polka nokat dizaýnyna eýe.Köp reňkli nagyşlarda uly bolmasaňyz, ýöne ýönekeý örtükden başga zat isleseňiz.Munuň üstündäki gurluş, gaty köp bolmazdan ajaýyp jikme-jiklik goşýar.Tekstirlenen dizaýn diňe bir ajaýyp jikme-jiklik we lezzet bilen çäklenmän, ýönekeý ýorgan örtügine ýakymly, ýöne owadan görnüş goşýar.


Suratlar:

  • Garamtyl çal reňkli nokat örtük, 3 bölek (1 quakard Duwet örtügi, 2 ýassyk ýassygy) Möwsümiň ýumşak ýuwulan mikrofiber ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary
  • Garamtyl çal reňkli nokat örtük, 3 bölek (1 quakard Duwet örtügi, 2 ýassyk ýassygy) Möwsümiň ýumşak ýuwulan mikrofiber ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary
  • Garamtyl çal reňkli nokat örtük, 3 bölek (1 quakard Duwet örtügi, 2 ýassyk ýassygy) Möwsümiň ýumşak ýuwulan mikrofiber ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Ölçegi Ekiz (68x90 dýuým); şa aýal (90x90 dýuým);King (104x90Inch)
Material Washuwulan mikrofiber
Reňk Çal , Ak
Nusga Polka nokatlary

Bu element hakda

[Owadan dokma dizaýny] Andency Pom-pom Tufts Çagalar Duwet örtügi toplumy gaty ýakymly we ýörgünli.Softumşak, pastel reňkli mata ýönekeýlik duýgusyna we ajaýyp polka nokat dizaýnyna eýe.Köp reňkli nagyşlarda uly bolmasaňyz, ýöne ýönekeý örtükden başga zat isleseňiz.Munuň üstündäki gurluş, gaty köp bolmazdan ajaýyp jikme-jiklik goşýar.Tekstirlenen dizaýn diňe bir ajaýyp jikme-jiklik we lezzet bilen çäklenmän, ýönekeý ýorgan örtügine ýakymly, ýöne owadan görnüş goşýar.

]Şol bir wagtyň özünde, pompomlaryň aňsat düşmezligi üçin öň tarapynda galyňlaşdyrylan mata ulanýarys we ýokary dykyzlykly dokma prosesi öň tarapyň ýyrtylmagynyň öňüni alýar.

[Seasonhli möwsüm ýorgan örtük toplumlary] Bezeg stili üçin ilkinji saýlama hökmünde, rahatlandyryjy ýa-da ýorgan ýasamak üçin ulanyp bilersiňiz.Andency Shabby Chic Duvet Covet Set hem gorag gatlagy bolup hyzmat edýär, rahatlandyryjyňyzy ýa-da düşegiňizi goramak bilen, ýuwmak we möwsümden möwsüme geçmek has amatlydyr.Konwert Tufted Dot ýassyk ýassygy, ýorgan örtügini ajaýyp fasad bilen utgaşdyrmak arkaly has özüne çekiji duýgy döredýär.Maşgalaňyz we dostlaryňyz üçin gowy saýlaw we ähli pasyllara laýyk.

[Näme alyp bilersiňiz] Andency Ekiz Kid Duwet örtügi toplumyna 1 sany quakard Duwet örtügi (66x90 dýuým) we ýassyk ýassygy bolmazdan 1 sany adaty ýassyk ýassygy (20x26 dýuým) girýär.Çal reňkli örtük, çagaňyza amatly tejribe getirýän goýmany üpjün etmek üçin içerki burç baglanyşyklary bar.

[Easyeňil arassalamak we hyzmat] Ösen ýüplük bilen boýalan tehnologiýa, solmak we dökmek kynçylyklaryny uzaklaşdyrýar.Maşyn ýumşak aýlawda sowuk aýratyn ýuwuldy.Howa gurady ýa-da pes ot bilen gurady.Akartmaň we demir bermäň.Islegleriňiz ýa-da kynçylyklaryňyz bar bolsa, amazon e-poçta arkaly bize habar bermegiňizi haýyş edýäris (Misecret tarapyndan satylan düwmä basyň, soň sorag beriň) we size wagtynda we kanagatlanarly çözgüt bereris.Söwda tejribäňiz elmydama birinji orunda durýar.

Maksat: Size 365 amatly gije beriň

1

Plönekeýlik we polka nokat dizaýny - bedatylýan otagyňyza ýakymly we ýyly görnüş goşuň.Munuň dizaýny, şol arassa 'myhmanhana' duýgusyny saklamak bilen ajaýyp jikme-jiklik goşýar.

Näme üçin has gowy uky berýärsiň?

2

Ultra Soft-ösen saýlanan mikrofiber, ýörite ýuwulan bejergiden soň, beýleki matalara garanyňda has ýumşak we has ýumşak täsir edýär.

Dem alýan - ajaýyp gidrofil doldurma matasy howany has amatly, gaty yssy ýa-da gaty sowuk däl, derlemekden uzaklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Deri üçin amatly - Andency diňe uky wagtynda ysdan we gyjyndyrmadan dynmak üçin önümçilik prosesinde arassa tehnologiýany ulanýar.

Dokary dykyzlyk - takyk gözegçilikde saklanýan tikin, Andency ýorgan örtüginiň has tekiz we çydamly bolmagyny we dermany aňsatlaşdyrmazlygyny üpjün edýär.

Saýlamak üçin dürli ölçegler

3

Armyly maslahatlar

1. Diňe 30 gradusdan pes suwda ýuwulýan maşyn.

2. Akartmany ulanmaň.Pes şertlerde ütüklemek.

3. Arassalananda zeper ýetmezligi üçin fermuar ýapyk bolmaly.

4. Önümçilik prosesinde bolup biläýjek ýalňyşlyklar sebäpli önümiň hakyky ululygy bir-iki dýuýma çydamly bolup biler.

Biz siziň üçin hemme zady göz öňünde tutduk

4

Howpsuz burç baglanyşyklary

“Andency” teselli berijisiniň 4 burç aýlawy, ýorgan örtügiňizi dogry ýerde saklamaga kömek edip biler, “Andency” rahatlandyryjysyny goşa goşgy hökmünde ulanyp bilersiňiz we ýorgan örtügiňizi keýpiňiz bilen üýtgedip bilersiňiz!

5

Ajaýyp ussatlyk

Her bir çukur nokady ajaýyp elde ýasalan ussatlyk bilen janlanýar.Jikme-jikliklere hemmetaraplaýyn gözegçilik etmek arkaly, Andency size ýakymly keýp we çäksiz wizual lezzet berer.

6

Fermuar ýapylmagy

Mikrofiber ýorgan örtügi fermuar bilen ýapylýar.Ulanmak aňsat we ýylmanak we beýleki ýapylyş bilen deňeşdirilende göze görünmeýän we çydamly, hereket wagtynda ses çykarmaýar.

7

Konwert ýassygy

Konwert dizaýny bilen ýassyk ýassygy ulanmak has amatly.Fermuar ýa-da düwmeler ýok, şonuň üçin arassalananyňyzda zeper ýetmek barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň