Önüm merkezi

Basketbol teselli beriji ekiz, 3 bölek (1 basketbol rahatlaýjy, 2 ýassyk ýassygy) Sport mikrofiber basketbol rahatlandyryjy çagalar oglanlar üçin düşek toplumy

Gysga düşündiriş:

  • Basketbol rahatlandyryjy toplumy: basketbol düşek toplumymyz 1 rahatlandyryjy we 2 ýassyk ýassygy bilen gelýär.Bu rahatlaýjy, ýatylýan otagy basketbol temasy bilen has owadan bezäp biler.Indi goşmaça örtük gerek däl, bu düşek örtüklerini üýtgetmek üçin wagtyňyzy tygşytlap biler.Has köp pul sarp edýän her bir elementi aýratyn satyn alman, bir paketde düşek toplumyny amatly alyp bilersiňiz.

Suratlar:

  • Basketbol teselli beriji ekiz, 3 bölek (1 basketbol rahatlaýjy, 2 ýassyk ýassygy) Sport mikrofiber basketbol rahatlandyryjy çagalar oglanlar üçin düşek toplumy
  • Basketbol teselli beriji ekiz, 3 bölek (1 basketbol rahatlaýjy, 2 ýassyk ýassygy) Sport mikrofiber basketbol rahatlandyryjy çagalar oglanlar üçin düşek toplumy
  • Basketbol teselli beriji ekiz, 3 bölek (1 basketbol rahatlaýjy, 2 ýassyk ýassygy) Sport mikrofiber basketbol rahatlandyryjy çagalar oglanlar üçin düşek toplumy
  • Basketbol teselli beriji ekiz, 3 bölek (1 basketbol rahatlaýjy, 2 ýassyk ýassygy) Sport mikrofiber basketbol rahatlandyryjy çagalar oglanlar üçin düşek toplumy
  • Basketbol teselli beriji ekiz, 3 bölek (1 basketbol rahatlaýjy, 2 ýassyk ýassygy) Sport mikrofiber basketbol rahatlandyryjy çagalar oglanlar üçin düşek toplumy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Ölçegi Ekiz (66x90 dýuým); Doly (79x90 dýuým); şa aýal (90x90 dýuým)
Reňk Mämişi
Material Mikrofiber
Bölekleriň sany 2

Bu element hakda

Basketbol rahatlandyryjy toplumy: basketbol düşek toplumymyz 1 rahatlandyryjy we 2 ýassyk ýassygy bilen gelýär.Bu rahatlaýjy, ýatylýan otagy basketbol temasy bilen has owadan bezäp biler.Indi goşmaça örtük gerek däl, bu düşek örtüklerini üýtgetmek üçin wagtyňyzy tygşytlap biler.Has köp pul sarp edýän her bir elementi aýratyn satyn alman, bir paketde düşek toplumyny amatly alyp bilersiňiz.

2 sany kompýuter düşek rahatlaýjy ekizler toplumyna 1 teselli beriji we 1 ýassyk ýassygy girýär.Bu basketbol düşek rahatlaýjysy, ýylylygyň we rahatlygyň, ýeňil we ýumşaklygyň aşaky alternatiw doldurgyjy bilen ýylboýy ulanmak üçin amatly deňagramlylygy hödürleýär.

Softumşak we rahat mata: Basketbol rahatlaýjy, ýumşak we amatly ýokary hilli Microfiberden ýasalýar.Mikrofiber beýleki materiallara garanyňda has çydamlydyr.3D basketbol ýorgan düşek rahatlaýjy toplumy, çagaňyza süýji we oňat uky getirip biljek basketbol janköýerleri üçin döredildi.

Ajaýyp sowgat saýlamasy: Bu basketbol rahatlandyryjy toplumy islendik çagany ýylgyrar we islendik ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy, RV ýa-da dynç alyş öýüne laýyk bolar.Doglan günüňize sowgat ýa-da ýakyn çagalaryňyza, çagalara, gyzlara, ýetginjeklere ýa-da dostlaryňyza sowgat hökmünde ajaýyp.

Qualityokary hilli: Bu basketbol düşek rahatlaýjy toplum, sowuk suwda maşyn ýuwulýan.Akartmaň.Köşeşdiriji wakuum halta gaplanylýandygy sebäpli, teselli berijiniň güne bişirilmegi we ýumşak bişirilende ýumşak degmegi maslahat berilýär.

Basketbol rahatlaýjy toplumy

1

Basketbol rahatlaýjy toplumy

Çagaňyz üçin düşek rahatlandyryjy gözlemekden ýadadyňyzmy?Çagaňyz adaty teselli beriji bilen gaty içgysgynç duýýarmy?
Şeýlelik bilen, 3D basketbol rahatlandyryjy toplumymyz meseläňizi çözer.3D çap ediji rahatlaýjy toplumymyz basketbol hakda janköýerler üçin ýörite döredildi.Basketbol nagşy sport elementlerini goşýar we çagalaryňyz üçin basketbol temaly ýatylýan otag üçin ajaýyp.Garaňkylygy ýok edýär we ýatylýan otaga başga atmosfera getirýär.

Siziň pikiriňizçe ýüpek rahatlaýjylar gaty gymmatmy?Arkaýyn uky üpjün etmek üçin teselli berijini gaty alada goýduňyzmy?
Bu rahatlaýjy toplum ýeňil we beýleki materiallaryň agyrlygynyň öňüni alýan mikrofiberden ýasalýar.Oňaýly, ýumşak we ýylmanak, beýleki materiallaryň ýylylyk aýratynlyklaryna hem eýe.Mikrofiber rahatlaýjy toplum ýylylyk bilen rahatlygyň arasynda ajaýyp deňagramlylyga ýetip biler, çagaňyza gowy we oňat uky getirer.

3D basketbol rahatlaýjy toplumy

2
3

Gyzykly basketbol dizaýny
Gyzykly we reňkli dizaýn, çaganyň halaýan basketbol nagşyny özünde jemleýär, çagalaryňyzyň otagyna bezeg jadysyny goşýar.
Softumşak we rahat mata
Basketbol rahatlaýjy, ýumşak we amatly ýokary hilli Microfiber-den ýasalýar.Mikrofiber beýleki materiallara garanyňda has çydamlydyr.
Ajaýyp ussatlyk
Çydamly çeňňekler we düşekli dizaýn, aşaky alternatiw doldurgyçlary üýtgetmeýär.3D çap basketbol nagyşlary, ýuwlandan soň hem rahatlaýjynyň reňkini açyk görkezýär.

100% Mikrofiber

3D Beýsbol ot çap

Qualityokary hilli

Allhli möwsümlere laýyk

4

Maslahat:

Basketbol rahatlandyryjy wakuum haltada gaplanylýandygy sebäpli, teselli berijini güne bişirip, ýumşaklyk bilen basmak maslahat berilýär.Maşyn sowuk suwda ýuwulýan, pes temperaturada gury.Akartmaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň