Önümler

 • Şa aýal ölçegi düşekli 100% poliester düşek ýassygy, dem alýan düşek goragçysy, çuň jübüli ýumşak sessiz düşek örtügi, 18 dýuýma çenli krowat goragçysy (çal)

  Şa aýal ölçegi düşekli 100% poliester düşek ýassygy, dem alýan düşek goragçysy, çuň jübüli ýumşak sessiz düşek örtügi, 18 dýuýma çenli krowat goragçysy (çal)

  Bu element hakda WATERPROOF MATTRESS PAD: Düşek şa aýalynyň örtüginde ýokary hilli 100% suw geçirmeýän TPU goldawy bar.TPU membranasy düşegiňizi derden, peşewden ýa-da tötänleýin syzmakdan goraýar.Betbagtçylyklar ýüze çykanda indi utanç bolmaz.Çagalar, garrylar, göwreliler we ş.m.Iň täze we gönüburçly düşekli dizaýn, beýleki önümlere garanyňda has goldaýar.E ...
 • 100% çotgaly mikrofiber ekiz enjamlar, super ýumşak we amatly, gyrmyzy, solýan, tegmile çydamly çuň jübüde ýerleşdirilen düşek listi, goýy çal

  100% çotgaly mikrofiber ekiz enjamlar, super ýumşak we amatly, gyrmyzy, solýan, tegmile çydamly çuň jübüde ýerleşdirilen düşek listi, goýy çal

  100% çotgaly mikrofiber ekiz enjamlar, super ýumşak we amatly, gyrmyzy, solýan, tegmile çydamly çuň jübüde ýerleşdirilen düşek listi, goýy çal

   

  Bu element hakda

  • Ölçegi: Ekiz ölçeg 39 ″ x 75 ″ ölçegleri 18 ″ guty / jübü bilen
  • HYZMATDAŞ: Ekiz ölçegli ölçegler 39 ″ x 75 ″ ölçegli düşek üçin 18 ″ guty / jübü.Elastik töweregindäki mahmal mikrofiber bilen örtülen listler hereketi, nepisligi we stili goşýar.18 ″ galyňlykda düşeklere laýyk gelýär.
  • GARAŞYJY we ÇYKYRYJY: Mikrofiberli çotga bilen örtülen listler geň galdyryjy ýumşak, amatly, gaty çydamly, ýygyrtlara we çydamly.Highokary dartyş güýji bar, ony güýçli, çydamly edýär we ýyrtylmagyna ýa-da ýyrtylmagyna has az mümkinçilik berýär.Hiç hili gysylma ýok we mata güýçli we ýagtylygy saklaýar.
  • ÜNS BERMEK: Maşynlary sowuk, ýumşak aýlaw bilen ýuwuň, zerur bolanda diňe hlor däl akartma, gury pes, zerur bolsa sowuk demir.
  • Çotgaly mikrofiber - Dem alýan çotgaly mikrofiber mata, uzak wagtlap düşegiňizde galmaga synanyşýan düşegiňize ýumşak we rahat duýgy getirýär.
 • “Luckybull” düşek şa zenany ýerleşdirilen kagyz - aşaky kagyz - çuň jübü - ýumşak mikrofiber - gysylmak we çydamly aňsat ideg -1 Diňe ýerleşdirilen kagyz (ak)

  “Luckybull” düşek şa zenany ýerleşdirilen kagyz - aşaky kagyz - çuň jübü - ýumşak mikrofiber - gysylmak we çydamly aňsat ideg -1 Diňe ýerleşdirilen kagyz (ak)

  “Luckybull” düşek şa zenany ýerleşdirilen kagyz - aşaky kagyz - çuň jübü - ýumşak mikrofiber - gysylmak we çydamly aňsat ideg -1 Diňe ýerleşdirilen kagyz (ak)

   

  Bu element hakda

  • FITTED SHEET - Şa aýalyň ululygy 60 dýuýmdan 80 dýuým ölçegli, 18 dýuým çuňlugyndaky 18 dýuým çuňlugy bilen 18 dýuým çuňlukdaky düşeklere laýyk gelýän we düşegiňiziň üstüni ýetirýän dizaýn.
  • HEMMESI ELASTIK - aňsatlyk bilen uzalmagy we düşegiň düýbüne laýyk bolmagy üçin serhetlere çekmek üçin hemme taraplaýyn elastik.
  • Çotgaly mikrofiber - Dem alýan çotgaly mikrofiber mata, uzak wagtlap düşegiňizde galmaga synanyşýan düşegiňize ýumşak we rahat duýgy getirýär.
  • GÖRNÜŞ WE FADY ÇYKYJY - Mikrofiber materialy, gysylmagyna we solmagyna çydamly bolmagy üçin gaýtadan işlenýär, bu bolsa sahypanyň uzak ömrüni uly ýagdaýda saklaýar.
  • Seresaplyk görkezmeleri - Maşyn ýuwmak sowuk;akartma;adaty temperaturada gury ýa-da demir ýykyň
 • “Luckybull” gyrmyzy reňkli örtükli örtük şa zenany, oglanlar üçin ýumşak fantastiki örtükli düşek toplumy Aýallar erkekler Häzirki zaman geometrik gözenekli rahatlandyryjy estetiki düşek toplumy

  “Luckybull” gyrmyzy reňkli örtükli örtük şa zenany, oglanlar üçin ýumşak fantastiki örtükli düşek toplumy Aýallar erkekler Häzirki zaman geometrik gözenekli rahatlandyryjy estetiki düşek toplumy

  “Luckybull” gyrmyzy reňkli örtükli örtük şa zenany, oglanlar üçin ýumşak fantastiki örtükli düşek toplumy Aýallar erkekler Häzirki zaman geometrik gözenekli rahatlandyryjy estetiki düşek toplumy

   

  Bu element hakda

  • Id Grid rahatlaýjy toplum】 eddingorgan-düşek toplumymyzda 1 sany gyrmyzy reňkli rahatlaýjy we 2 sany ýassyk ýassygy bar.Indi goşmaça örtük gerek däl, bu düşek örtüklerini üýtgetmek üçin wagtyňyzy tygşytlap biler.Has köp pul sarp edýän her bir zady aýratyn satyn alman, bir paketde düşek toplumyny amatly alyp bilersiňiz.
  • 【3 bölek ýorgan düşegi ucky “Luckybull” adaty rahatlaýjy toplumyň doly göwrümine 1 rahatlaýjy (79x90Inch) we 2 sany ýassyk ýassygy (20x26Inch) girýär.Gyrmyzy gök reňkli rahatlaýjy, ýorgan goýmak ýa-da ýeke özi rahatlandyryjy hökmünde ulanylyp bilner.
  • Ic Klassiki tekiz dizaýn ucky Luckybull gyrmyzy reňkli rahatlaýjy nusgawy we ajaýyp.Ygtybarly teselli, ähli ýaşlara laýyk gelýän dowamly we täze duýgy berýän tagamy görkezýär.Göwnejaý rahatlaýjy toplum, aslynda stilden çykmaýan klassikdir!
  • 【Softumşak mikrofiber mata pla Biziň rahatlandyryjy toplumymyz ýokary hilli mikrofiberden ýasalýar, size iň soňky ýumşak we amatly duýgy berýär, gowy we oňat uky üçin gijäniň dowamynda rahat saklaýar.Gyrmyzy mikrofiber rahatlandyryjy toplumymyz möwsümleýin ulanylýar.
  • 【Ajaýyp sowgat saýlamak your Doglan günüňize sowgat ýa-da söýgüli çagalaryňyza, maşgala agzalaryňyza, aşyklaryňyza, gowy dostlaryňyza we ş.m. sowgat hökmünde gowy saýlama Mikrofiber rahatlandyryjy toplumy sowuk suwda ýuwulýan, ýumşak aýlawly, pes ýa-da gurak tebigy ýagdaýda gury, agartma.
 • “Luckybull Blush” ak reňkli rahatlandyryjy doly (79x90Inch), 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Buffalo Check Plaid rahatlandyryjy toplumy, geometrik barlanan rahatlandyryjy düşek toplumy

  “Luckybull Blush” ak reňkli rahatlandyryjy doly (79x90Inch), 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Buffalo Check Plaid rahatlandyryjy toplumy, geometrik barlanan rahatlandyryjy düşek toplumy

  “Luckybull Blush” ak reňkli rahatlandyryjy doly (79x90Inch), 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Buffalo Check Plaid rahatlandyryjy toplumy, geometrik barlanan rahatlandyryjy düşek toplumy

   

  Bu element hakda

  • Id Grid rahatlaýjy toplum】 eddingorgan-düşek toplumymyzda 1 sany ýalpyldawuk rahatlaýjy we 2 sany ýassyk ýassygy bar.Indi goşmaça örtük gerek däl, bu düşek örtüklerini üýtgetmek üçin wagtyňyzy tygşytlap biler.Has köp pul sarp edýän her bir zady aýratyn satyn alman, bir paketde düşek toplumyny amatly alyp bilersiňiz.
  • 【3 bölek ýorgan düşegi ucky “Luckybull” adaty rahatlaýjy toplumyň doly göwrümine 1 rahatlaýjy (79x90Inch) we 2 sany ýassyk ýassygy (20x26Inch) girýär.Ak reňkli rahatlandyryjy, ýorgan goýmak ýa-da ýeke özi rahatlandyryjy hökmünde ulanylyp bilner.
  • 【Klassiki tekiz dizaýn ucky “Luckybull” gyzyl reňkli rahatlaýjy nusgawy we ajaýyp.Ygtybarly teselli, ähli ýaşlara laýyk gelýän dowamly we täze duýgy berýän tagamy görkezýär.Göwnejaý rahatlaýjy toplum, aslynda stilden çykmaýan klassikdir!
  • 【Softumşak mikrofiber mata pla Biziň rahatlandyryjy toplumymyz ýokary hilli mikrofiberden ýasalýar, size iň soňky ýumşak we amatly duýgy berýär, gowy we oňat uky üçin gijäniň dowamynda rahat saklaýar.Biziň mikrofiber rahatlandyryjy toplumymyz möwsümleýin ulanylýar.
  • 【Ajaýyp sowgat saýlamak your Doglan günüňize sowgat ýa-da söýgüli çagalaryňyza, maşgala agzalaryňyza, aşyklaryňyza, gowy dostlaryňyza we ş.m. sowgat hökmünde gowy saýlama Mikrofiber rahatlandyryjy toplumy sowuk suwda ýuwulýan, ýumşak aýlawly, pes ýa-da gurak tebigy ýagdaýda gury, agartma.
 • “Luckybull” gök goňur reňkli rahatlaýjy doly (79x90Inch), 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Buffalo Check Plaid rahatlandyryjy toplumy, geometrik barlanan rahatlandyryjy düşek toplumy

  “Luckybull” gök goňur reňkli rahatlaýjy doly (79x90Inch), 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Buffalo Check Plaid rahatlandyryjy toplumy, geometrik barlanan rahatlandyryjy düşek toplumy

  Luckybull Mawy goňur “Plaid Comfortter Full” (79x90Inch), 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Buffalo Check Plaid rahatlandyryjy toplumy, geometrik barlanan rahatlandyryjy düşek toplumy

   

  Bu element hakda

  • Grid rahatlaýjy toplum】 eddingorgan-düşek toplumymyz 1 bilen gelýärgökýönekeý rahatlaýjy we 2 sany ýassyk ýassygy.Indi goşmaça örtük gerek däl, bu düşek örtüklerini üýtgetmek üçin wagtyňyzy tygşytlap biler.Has köp pul sarp edýän her bir zady aýratyn satyn alman, bir paketde düşek toplumyny amatly alyp bilersiňiz.
  • 3 bölek ýorgan düşegi】Bagtyýarýönekeý rahatlaýjy toplumyň doly ululygynda 1 Köşeşdiriji (79x90Inch) we 2 sany ýassyk ýassygy (20x26Inch) bar.Thegoňur gökýönekeý teselli beriji ýa-da ýeke özi rahatlandyryjy hökmünde ulanylyp bilner.
  • Klassiki tekiz dizaýn】Bagtyýar gökýönekeý rahatlaýjy nusgawy we ajaýyp.Ygtybarly teselli, ähli ýaşlara laýyk gelýän dowamly we täze duýgy berýän tagamy görkezýär.Göwnejaý rahatlaýjy toplum, aslynda stilden çykmaýan klassikdir!
  • Softumşak mikrofiber mata】 Biziň rahatlaýjy toplumymyz ýokary hilli mikrofiberden ýasalýar, size iň soňky ýumşak we rahat duýgurlyk berýär, gowy we oňat uky üçin gijäniň dowamynda rahat saklaýar.Biziňkigökmikrofiber rahatlandyryjy toplumy möwsümde ulanylýar.
  • Ajaýyp sowgat saýlamasy loved Doglan günüňize sowgat ýa-da ýakyn çagalaryňyza, maşgala agzalaryňyza, aşyklaryňyza, gowy dostlaryňyza we ş.m. sowgat hökmünde gowy saýlama Mikrofiber rahatlandyryjy toplumy sowuk suwda ýuwulýan, ýumşak aýlawly, pes ýa-da gurak tebigy ýagdaýda ýuwulýar akartma.

   

 • “Luckybull Zolak” teselli beriji korol ölçegi (104 × 90 dýuým), 3 bölek gülgüne we ak reňkli zolakly rahatlaýjy, burç aýlawly ýumşak mikrofiber aşaky alternatiw rahatlandyryjy düşek toplumy

  “Luckybull Zolak” teselli beriji korol ölçegi (104 × 90 dýuým), 3 bölek gülgüne we ak reňkli zolakly rahatlaýjy, burç aýlawly ýumşak mikrofiber aşaky alternatiw rahatlandyryjy düşek toplumy

  “Luckybull Zolak” teselli beriji korol ölçegi (104 × 90 dýuým), 3 bölek gülgüne we ak reňkli zolakly rahatlaýjy, burç aýlawly ýumşak mikrofiber aşaky alternatiw rahatlandyryjy düşek toplumy

   

  Bu element hakda

  • [STRIPED PATTERN] Gysga zolak nagşy, otagyňyza döwrebap we owadan görnüş goşmak üçin 3 reňkli patchwork bilen täzeden dizaýn edildi.Owadan reňk gabat gelmegi, bu zolakly rahatlandyryjy ajaýyp sowgat saýlamasyna öwrüler!Açyk wizual effekt Luckybull rahatlandyryjyny otagyňyzda iň özüne çekiji ýere öwürer.
  • [SOFT LIKE SOFT] Saýlanan goşa çotgaly mikrofiber bilen, has arzan bahadan gaty ýumşak alternatiw rahatlandyryjy alyp bilersiňiz.Onuň rahat we derä ýakymly täsirinden lezzet alanyňyzdan soň, ony terk etmersiňiz.“Luckybull” teselli beriji ähli möwsümlerde dem alýar we rahat bolýar we ajaýyp deňagramlylygy gazanýar, gyşda yssy we tomusda salkyn, size bütin gije oňat we rahat uklamagy üpjün edýär.
  • [ADEQUATE FILLING] 3D spiral paýlanan mikrofiber doldurmak tehnologiýasy, dürli uky ýagdaýyňyzy kanagatlandyryp biler we elmydama ýeňil we ýumşak bolup biler.Ajaýyp tikişler doldurylan matalaryň arasynda berk baglanyşygy güýçlendirýär, üýtgemezligi we ýapylmazlygy üçin ýeterlik derejede durnukly.
  • [DURABLE & EASY CARE] ensokary dykyzlykly tekiz ýer, aňsatlyk bilen ýyrtylmaz we gysylmazlygy kepillendirýär.Ösen ýüplük bilen boýalan tehnologiýa solmak meselesini uzaklaşdyrýar.Maşyn ýumşak aýlawda otag temperaturasynda ýuwuldy.Howa gury ýa-da gury pes ot.Akartmaň we demir bermäň.Ilki ulanmazdan ozal ýuwuň.
  • [N WHME EDIP BILIP BILERSI] IZ?
 • Şa aýal Duwet örtügi bezeg düwmesi (90 × 90 dýuým), 3 bölek (1 gaty ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Softumşak ýuwulan mikrofiber düşek ýorgan örtükleri, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

  Şa aýal Duwet örtügi bezeg düwmesi (90 × 90 dýuým), 3 bölek (1 gaty ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Softumşak ýuwulan mikrofiber düşek ýorgan örtükleri, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

  Şa aýal Duwet örtügi bezeg düwmesi (90 × 90 dýuým), 3 bölek (1 gaty ýorgan örtük, 2 ýassyk ýassygy) Softumşak ýuwulan mikrofiber düşek ýorgan örtükleri, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

  Bu element hakda

  • ]Minimalist stil we ajaýyp ussatlyk size ýakymly keýp we çäksiz wizual lezzet berýär.Örtük örtüginiň berk reňki janlylyk bilen janlanýar, reňki döwrebap we owadan.Owadan, ýumşak, tebigy reňkler bilen iň oňat ýorgan-düşek gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň.
  • [Pikirli fermuar ýapylmagy]: Örtük örtügi toplumy, fermuar ulanyş wagtyny köpeltmek üçin ýokary derejeli metal fermuar we ajaýyp ussatlygy kabul edýär.Adaty düwmäniň ýapylmagy bilen deňeşdirilende, fermuarlaryň ýapylmagy umumy daşky görnüşi zaýalamaýar, şeýle hem ýapylmagyny we amatlylygyny ýokarlandyrýar.Gizlin, kynçylyksyz fermuar ýapylyşyny görkezýär, rahatlandyryjyny bu ýorgan örtügine we daşyna çykarmagy aňsatlaşdyrýar.
  • [Iň ýokary material saýlandy]: Wasuwulan mikrofiber, ýörite amal bilen işlenýän çig maldyr.Beýleki materiallara garanyňda has amatly we amatly.Bu materialdan ýasalan bu ýeňil ýorgan örtük, gowy howa geçirijiligine eýedir we arassalanandan soň has ýyly we ýumşak bolar.Softumşak we ýyly ýorgan örtük, ajaýyp ýumşaklyk duýgusyny döredýär, bu rahat ýorgan örtügi bilen düýşüňize çümüp bilersiňiz.
  • [Näme alyp bilersiňiz]: “QUEEN SIZE DUVET COVER SET”: düwmäni bezegli (90 × 90 dýuým), 2 sany konwert ýassyk ýassygy (20 × 26 dýuým)* Owassyk ýassygy, teselli beriji ýa-da ýorgan salma goşulmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
  • [Easyeňil arassalamak we hyzmat]: Sowuk ýumşak aýlawda maşyn ýuwmak, zerur bolsa pes guradyň..Howa gury ýa-da pes ot bilen guradyň.Akartmaň we demir bermäň.Islegleriňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa bize habar beriň we wagtynda kanagatlanarly çözgüt bereris.
 • Seersucker zolakly şa aýal rahatlandyryjy toplumy (90 × 90 dýuým), 3 bölek - 2 sany ýassyk ýassygy bilen 100% ýumşak ýuwulan mikrofiber ýeňil rahatlaýjy, ähli möwsüm düşek üçin alternatiw rahatlaýjy toplum, çal

  Seersucker zolakly şa aýal rahatlandyryjy toplumy (90 × 90 dýuým), 3 bölek - 2 sany ýassyk ýassygy bilen 100% ýumşak ýuwulan mikrofiber ýeňil rahatlaýjy, ähli möwsüm düşek üçin alternatiw rahatlaýjy toplum, çal

  Seersucker zolakly şa aýal rahatlandyryjy toplumy (90 × 90 dýuým), 3 bölek - 2 sany ýassyk ýassygy bilen 100% ýumşak ýuwulan mikrofiber ýeňil rahatlaýjy, ähli möwsüm düşek üçin alternatiw rahatlaýjy toplum, çal

  Bu element hakda
  Chic Seersucker dizaýny: Dizaýnsyz tekiz, ýönekeý rahatlaýjy toplumlardan ýadadyňyzmy?Bu näzik we owadan seersucker gurluşy ýönekeý we moda bolup, ilkinji göreniňizde nagyş bilen söýgi doldurarsyňyz.
  Amatly we ýumşak: çal rahatlaýjy toplum 100% ýuwulan mikrofiberden ýasalýar.Adaty materiallardan 40% çydamly we dem alýan.
  Lighteňil we ýumşak: Şa aýal teselli beriji bedeniňize pes basyş etmez.Onda düýbünden eräp, bulutda uklaýan ýaly duýarsyňyz.Gowy taýýar mata materialy tekiz we amatly täsir edýär.
  Easyönekeý ideg we öý haýwanlary üçin dostlukly: Maşyn ýumşak aýlawda sowuk suw bilen aýratyn ýuwulýar.Howa gurak ýa-da pes otda gury.Akartmaň.Krowat rahatlandyryjy toplumymyz öý haýwanlaryňyzyň saçyny özüne çekmeýär.It / pişigiň penjelerine we it / pişigiň saçlaryna tutmak aňsatlyk bilen ýuwulýar.
  Ölçegi we ölçegi: Seersucker şa aýal ölçegli teselli beriji toplumda 1 Köşeşdiriji (90 × 90 dýuým) we 2 sany ýassyk ýassygy (20 × 26 dýuým) bar.Köşeşdiriji toplum ýorgan goýmak ýa-da ýeke özi rahatlandyryjy hökmünde ulanylyp bilner.

 • Pagta garyndysy ýorgan örtük toplumy şa aýal, ultra ýumşak gül rahatlaýjy örtük toplumy, gül nagyşly ýorgan düşegi ähli möwsüm üçin 3 bölek, 90 ″ x 90 ″, çal

  Pagta garyndysy ýorgan örtük toplumy şa aýal, ultra ýumşak gül rahatlaýjy örtük toplumy, gül nagyşly ýorgan düşegi ähli möwsüm üçin 3 bölek, 90 ″ x 90 ″, çal

  Pagta garyndysy ýorgan örtük toplumy şa aýal, ultra ýumşak gül rahatlaýjy örtük toplumy, gül nagyşly ýorgan düşegi ähli möwsüm üçin 3 bölek, 90 ″ x 90 ″, çal

  Bu element hakda

  • QUEEN SIZE: ýorgan örtügi 90 ″ x90 ″, ýassyk ýassygy (2) 20 ″ x26 ″, çal.
  • FABRIK: Öň tarapy: Poliester pagta.Mata ajaýyp hil, çydamly we ýumşaklygy üpjün edýär.
  • JAKQUARD DIZAYNI: vetapyk gapak toplumynyň nagşy quakkarddyr.Mata dokamak arkaly emele gelýär, konkaw-konweks ýüzüni döredýär.Ekologiýa taýdan arassa we ýokary derejeli önüm.Quakkard usuly sebäpli başga bir el duýgusyny tapyp bilersiňiz.
  • IER GOWY Öý bezegi: Geometrik inedördül nagyşlary öz içine alýan bu ajaýyp ýorgan örtük toplumy bilen öýüňize täze stil goşuň.Öýüňizdäki islendik otag üçin - ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy, dynç alyş öýi.Otagyňyzy magazineurnaldan bolşy ýaly eder.
  • Washuwmak aňsat: Reňkleri aýratyn we ulanmazdan ozal ýuwuň.Maşyn sowuk suwda ýuwulýar.Gury pes ýykyň.Akartmaň.Zerur bolanda iň pes ýerde demir.Gyralardan gaça durmak üçin guradyjydan derrew aýyryň.
 • Doly / şa aýal / şa rahatlandyryjy toplumy Çap edilen 3 bölek rahatlandyryjy toplumy ýeňil düşek rahatlaýjy toplumy, ähli möwsüm üçin 2 sany ýassyk ýassygy bilen ýumşak düşek rahatlandyryjy toplumy

  Doly / şa aýal / şa rahatlandyryjy toplumy Çap edilen 3 bölek rahatlandyryjy toplumy ýeňil düşek rahatlaýjy toplumy, ähli möwsüm üçin 2 sany ýassyk ýassygy bilen ýumşak düşek rahatlandyryjy toplumy

  Bu element hakda ulFull Comfortter Set - Köşeşdiriji toplumda jemi 3Pc bar, şol sanda 79 × 90 dýuým ölçegdäki 1 Doly ölçegli rahatlaýjy, 20 × 26 dýuým ölçegdäki 2 sany ýassyk ýassygy.Täze geliş!Atalar güni sowgatlary üçin amatly.Häzir bu teselli beriji toplum üçin ýörite teklip hödürleýäris.Satyn alsaňyz, gazanarsyňyz oftSoft & Comfortable Material - Doly ululykdaky rahatlaýjy toplum çotgaly mikrofiber matadan 100% poliester bolup, gaty ýumşak we amatly f ...
 • Göwher tolkunly et poroşokyny kesiň

  Göwher tolkunly et poroşokyny kesiň

  Gülgüne Tufted teselli beriji şa aýal ölçegi (90)×90 dýuým), Boho Şabbi Çik rahatlaýjy geometriýa keşdeli düşek ýassygy 3 bölek (1 teselli beriji + 2 ýassyk ýassygy), ähli möwsümler üçin ýumşak mikrofiber rahatlaýjy

  • ELEGANT TUFTED DIZAYN】: greenaşyl reňkli dizaýn düşegi, ýatylýan otagyňyza ajaýyp atmosfera goşýar we ajaýyp dizaýn öýüň estetikasyny gowulaşdyrýar we ýatylýan otagyňyzy täze görkezýär.
  • 100% ASHuwulan MIKROFIBER super super Üsti süýümli doldurgyjyň ähli bölegi berk we moda tikişleri kabul edýär, bu bolsa doldurmagyň aglomerasiýa ýa-da süýşmeginiň öňüni alyp biler.Oturylyşyk ýumşak we ýeňil.Bedeniňize pes basyş etmeýär.Bu ýumşak we dem alýan mata gowy uky üçin örän amatlydyr
  • N WHME ALYP BOLAR】: 3 bölek uly rahatlandyryjy, şol sanda agülgünerahatlandyryjy (90 * 90 dýuým) we 2 sany ýassyk ýassygy (20 * 28 dýuým).
  • ZIPPER OSAKYN DIZAYN】: Biziň döreden ýassyk ýassygymyz, gizlin konwertiň açylmagy bolup, ony çalyşmak we arassalamak has amatly we metal fermuarlar sebäpli deriňize we öý haýwanlaryňyza zeper ýetirmez.
  • Arassalamak usuly we baglanyşyk】 ine Maşyn sowuk suwda ýumşak aýlaw bilen ýuwulýar, pes otda guraýar we akartmaň, demirlemäň.
1234Indiki>>> Sahypa 1/4