Birleşdirilen düşek örtügi

 • Seersucker zolakly şa aýal rahatlandyryjy toplumy (90 × 90 dýuým), 3 bölek - 2 sany ýassyk ýassygy bilen 100% ýumşak ýuwulan mikrofiber ýeňil rahatlaýjy, ähli möwsüm düşek üçin alternatiw rahatlaýjy toplum, çal

  Seersucker zolakly şa aýal rahatlandyryjy toplumy (90 × 90 dýuým), 3 bölek - 2 sany ýassyk ýassygy bilen 100% ýumşak ýuwulan mikrofiber ýeňil rahatlaýjy, ähli möwsüm düşek üçin alternatiw rahatlaýjy toplum, çal

  Seersucker zolakly şa aýal rahatlandyryjy toplumy (90 × 90 dýuým), 3 bölek - 2 sany ýassyk ýassygy bilen 100% ýumşak ýuwulan mikrofiber ýeňil rahatlaýjy, ähli möwsüm düşek üçin alternatiw rahatlaýjy toplum, çal

  Bu element hakda
  Chic Seersucker dizaýny: Dizaýnsyz tekiz, ýönekeý rahatlaýjy toplumlardan ýadadyňyzmy?Bu näzik we owadan seersucker gurluşy ýönekeý we moda bolup, ilkinji göreniňizde nagyş bilen söýgi doldurarsyňyz.
  Amatly we ýumşak: çal rahatlaýjy toplum 100% ýuwulan mikrofiberden ýasalýar.Adaty materiallardan 40% çydamly we dem alýan.
  Lighteňil we ýumşak: Şa aýal teselli beriji bedeniňize pes basyş etmez.Onda düýbünden eräp, bulutda uklaýan ýaly duýarsyňyz.Gowy taýýar mata materialy tekiz we amatly täsir edýär.
  Easyönekeý ideg we öý haýwanlary üçin dostlukly: Maşyn ýumşak aýlawda sowuk suw bilen aýratyn ýuwulýar.Howa gurak ýa-da pes otda gury.Akartmaň.Krowat rahatlandyryjy toplumymyz öý haýwanlaryňyzyň saçyny özüne çekmeýär.It / pişigiň penjelerine we it / pişigiň saçlaryna tutmak aňsatlyk bilen çotýar.
  Ölçegi we ölçegi: Seersucker şa aýal ölçegli teselli beriji toplumda 1 Köşeşdiriji (90 × 90 dýuým) we 2 sany ýassyk ýassygy (20 × 26 dýuým) bar.Köşeşdiriji toplum ýorgan goýmak ýa-da ýeke özi rahatlandyryjy hökmünde ulanylyp bilner.

 • Pagta garyndysy ýorgan örtük toplumy Şa aýal, Ultra ýumşak gül rahatlaýjy örtük toplumy, gül nagyşly ýorgan düşegi ähli möwsüm üçin 3 bölek, 90 ″ x 90 ″, çal

  Pagta garyndysy ýorgan örtük toplumy Şa aýal, Ultra ýumşak gül rahatlaýjy örtük toplumy, gül nagyşly ýorgan düşegi ähli möwsüm üçin 3 bölek, 90 ″ x 90 ″, çal

  Pagta garyndysy ýorgan örtük toplumy Şa aýal, Ultra ýumşak gül rahatlaýjy örtük toplumy, gül nagyşly ýorgan düşegi ähli möwsüm üçin 3 bölek, 90 ″ x 90 ″, çal

  Bu element hakda

  • QUEEN SIZE: ýorgan örtügi 90 ″ x90 ″, ýassyk ýassygy (2) 20 ″ x26 ″, çal.
  • FABRIK: Öň tarapy: Poliester pagta.Mata ajaýyp hil, çydamly we ýumşaklygy üpjün edýär.
  • JAKQUARD DIZAYNI: vetapyk gapak toplumynyň nagşy quakkarddyr.Mata dokamak arkaly emele gelýär, konkaw-konweks ýüzüni döredýär.Ekologiýa taýdan arassa we ýokary derejeli önüm.Quakkard usuly sebäpli başga bir el duýgusyny tapyp bilersiňiz.
  • IER GOWY Öý bezegi: Geometrik inedördül nagyşlary öz içine alýan bu ajaýyp ýorgan örtük toplumy bilen öýüňize täze stil goşuň.Öýüňizdäki islendik otag üçin - ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy, dynç alyş öýi.Otagyňyzy magazineurnaldan bolşy ýaly eder.
  • Washuwmak aňsat: Reňkleri aýratyn we ulanmazdan ozal ýuwuň.Maşyn sowuk suwda ýuwulýar.Gury pes ýykyň.Akartmaň.Zerur bolanda iň pes ýerde demir.Gyralardan gaça durmak üçin guradyjydan derrew aýyryň.
 • Almaz göwher

  Almaz göwher

  Ak örtük Şa aýal (90 x 90 dýuým), 3 bölek (1 ýorgan örtük + 2 ýassyk ýassygy)Rgombus Fermuar ýapylyş burçlaryErkekler, aýallar üçin ýumşak ýuwulan mikrofiber örtük örtügi

  Bu element hakda

  [MODERN Pleated DIZAYN] Siz tekiz, ýönekeý ýorganlardan ýadadyňyzmy?gapagydizaýn manysy bolmazdan?Indi dizaýnerlerimiz uzak wagtlap öwrenýärler we ýakymly gül matasyny dizaýn edýärler.Softumşak we gyrmyzy duýulýar.Beýleki gaty reňkli önümler bilen deňeşdirilende, tertipsiz ýaly görünýän epler, has owadan görünýän ýorgan örtüginiň özboluşly aýratynlygy we çeper duýgusy bilen bezelýär.

  ]Şol bir wagtyň özünde, bu örtülen mata has köp bolar.adaty materiallardan has dem alýan we has amatly.

  ]şol bir wagtyň özünde, ýorgan örtüklerimiziň dört burçda burç baglanyşyklary bar, bu bolsa ýorgan ýa-da rahatlaýjynyň süýşmeginden has gowy saklap biler.

  [N WHDIP SIZI saýlap bilersiňiz?Ekiz ýorgan örtüginde bar: 1 sany ýorgan örtük toplumy (66 ″ x 90 ″) we 1 ýassyk ýassygy (20 ″ x 26 ″);Jübüt örtük şa aýalynda bar: 1 sany ýorgan örtük toplumy (90 ″ x 90 ″) we 2 sany ýassyk ýassygy (20 ″ x 26 ″);Jübüt örtük şasynda bar: 1 sany ýorgan örtük toplumy (104 ″ x 90 ″) we 2 sany ýassyk ýassygy (20 ″ x 36 ″).

  [ASeňil alada we dostlukly öý haýwanlary] Biziňromb ýorgan örtük, şuňa meňzeş reňkli ýumşak aýlawda sowuk suw bilen ýuwulýan maşyn.Akartmaň we demir bermäň.Haýwan saçyňyzy özüne çekenok.It / pişigiň penjelerine we it / pişigiň saçlaryna tutmak aňsatlyk bilen çotýar.