Üç bölek düşek örtügi

 • Birleşdirilen düşek

  Birleşdirilen düşek

  Bir haltajykda çal reňkli düşek

  Bu element hakda

  【Ultra ýumşak we ýeňil】: gülgüne rahatlaýjy toplum 100% ýokary hilli mikrofiberden ýasaldy.Has inçe düşek rahatlandyryjy, ýylylygy üpjün edip biljek we asla gitmek islemeýän buludyň içine dolanmak duýgusyny döredip bilýän ýeňil we has ýeňil bolýar.

  【Täze üçburçluk geometrik stili】: Açyk reňkleri we nagyşlary bilen adaty boho rahatlandyryjydan tapawutlylykda, ýönekeý ak reňkli çal reňk, özboluşlylygy we şahsyýetiňizi saklamak bilen tendensiýany dowam etdirmäge mümkinçilik berýän ýönekeýligi aňladýar.

  Quis Ajaýyp ussatlyk we ykdysady taýdan tersine】: LUCKYBULL çal şa aýal rahatlandyryjy ajaýyp tikiş tehnologiýasyny we iki tarapda birmeňzeş sim usulyny ulanýar, bu süýümiň doldurylmagynyň öňüni alýar we şol bir wagtyň özünde tersine öwrüler.Iki gezek ulanylanda tersine birini alyp bilersiňiz we çydamly material ýuwlandan soň solmaz we gysylmaz, uzak ýyllap ulanmaga mümkinçilik berer.

  Com Köşeşdiriji goýmak üçin goşmaça burç aýlawlary】: Köşeşdirijimiz, islän wagtyňyz rahatlaýjy goşmaçasyna öwrülip bilýän dört burçda goşmaça aýlawlar bilen oýlanyşykly düzülendir.

  Get 3Pcs rahatlandyryjy toplumy Get: Şa aýal ölçegli rahatlandyryjy toplumda korol düşegi üçin bir rahatlaýjy (90 ″ x 90 ″), iki sany ýassyk ýassygy (20 ″ x 36 ″) bar.

 • 3D Beýsbol rahatlaýjy, 3 bölek (1 beýsbol rahatlaýjy, 2 ýassyk ýassygy) Sport çagalary üçin çagalar üçin niýetlenen sport mikrofiber beýsbol rahatlandyryjy düşek toplumy

  3D Beýsbol rahatlaýjy, 3 bölek (1 beýsbol rahatlaýjy, 2 ýassyk ýassygy) Sport çagalary üçin çagalar üçin niýetlenen sport mikrofiber beýsbol rahatlandyryjy düşek toplumy

  Beýsbol teselli beriji ekiz: teselli beriji toplumymyz 1 teselli beriji we 1 ýassyk ýassygy bilen gelýär.Köşeşdiriji, ýatylýan otagy beýsbol temaly nagyş bilen has aýdyň bezäp biler.Indi goşmaça örtük gerek däl, bu düşek örtüklerini üýtgetmek üçin wagtyňyzy tygşytlap biler.Has köp pul sarp edýän her bir elementi aýratyn satyn alman, bir paketde düşek toplumyny amatly alyp bilersiňiz.

 • Basketbol meýdançasynyň teselli berijisi, 2 bölek (1 basketbol rahatlaýjy we 1 ýassyk ýassygy) Mikrofiber 3D sport basketbol rahatlandyryjy düşek toplumy oglanlar üçin

  Basketbol meýdançasynyň teselli berijisi, 2 bölek (1 basketbol rahatlaýjy we 1 ýassyk ýassygy) Mikrofiber 3D sport basketbol rahatlandyryjy düşek toplumy oglanlar üçin

  【UNIQUE 3D BASKETBALL】 basketbol rahatlandyryjy, ajaýyp basketbol we ot nagyşlary bilen bezelendir, bu gaty gyzykly, çagalaryň şahsyýetini görkezýär we durmuşy gyzykly edýär.Basketbol rahatlaýjymyz, çagalaryň basketbol söýgüsini kanagatlandyrýan janlylygy we gyzyklylygy alamatlandyrýar.Yatakhanalar, çagalar otaglary, çagalar otaglary ýa-da basketbol temasy ýa-da beýleki mowzuklar bilen dynç alyş öýi üçin amatly.

 • 3 bölek (1 zolakly üçburçluk nagyş düşegi we 2 ýassyk ýassygy), Bohemiň tersine öwrüliýän düşekli mikrofiber örtügi möwsümiň hemmesini düzýär

  3 bölek (1 zolakly üçburçluk nagyş düşegi we 2 ýassyk ýassygy), Bohemiň tersine öwrüliýän düşekli mikrofiber örtügi möwsümiň hemmesini düzýär

  【Ultra ýumşak we ýeňil】: gara düşek toplumy 100% ýokary hilli mikrofiberden ýasaldy.Material köp ýyllyk gurluşykda tikilip, ýylyň dowamynda ýeňil, çydamly düşekleri döredýär.