Önüm merkezi

3 bölek (1 zolakly üçburçluk nagyş düşegi we 2 ýassyk ýassygy), Bohemiň tersine öwrüliýän düşekli mikrofiber örtügi möwsümiň hemmesini düzýär

Gysga düşündiriş:

【Ultra ýumşak we ýeňil】: gara düşek toplumy 100% ýokary hilli mikrofiberden ýasaldy.Material köp ýyllyk gurluşykda tikilip, ýylyň dowamynda ýeňil, çydamly düşekleri döredýär.


Suratlar:

 • 3 bölek (1 zolakly üçburçluk nagyş düşegi we 2 ýassyk ýassygy), Bohemiň tersine öwrüliýän düşekli mikrofiber örtügi möwsümiň hemmesini düzýär
 • 3 bölek (1 zolakly üçburçluk nagyş düşegi we 2 ýassyk ýassygy), Bohemiň tersine öwrüliýän düşekli mikrofiber örtügi möwsümiň hemmesini düzýär
 • 3 bölek (1 zolakly üçburçluk nagyş düşegi we 2 ýassyk ýassygy), Bohemiň tersine öwrüliýän düşekli mikrofiber örtügi möwsümiň hemmesini düzýär
 • 3 bölek (1 zolakly üçburçluk nagyş düşegi we 2 ýassyk ýassygy), Bohemiň tersine öwrüliýän düşekli mikrofiber örtügi möwsümiň hemmesini düzýär
 • 3 bölek (1 zolakly üçburçluk nagyş düşegi we 2 ýassyk ýassygy), Bohemiň tersine öwrüliýän düşekli mikrofiber örtügi möwsümiň hemmesini düzýär
 • 3 bölek (1 zolakly üçburçluk nagyş düşegi we 2 ýassyk ýassygy), Bohemiň tersine öwrüliýän düşekli mikrofiber örtügi möwsümiň hemmesini düzýär

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Ölçegi Şa aýal (90 * 90);King (104 * 90 in); Cal King (108 * 96 in)
Reňk Gara , çal
Nusga Geometrik
Material Mikrofiber

Bu element hakda

【Ultra ýumşak we ýeňil】: Andency gara düşek toplumy 100% ýokary hilli mikrofiberden ýasaldy.Material köp ýyllyk gurluşykda tikilip, ýylyň dowamynda ýeňil, çydamly düşekleri döredýär.

【Ajaýyp ussatlyk we ykdysady taýdan tersine】.Iki gezek ulanylanda tersine birini alyp bilersiňiz we çydamly material ýuwlandan soň solmaz we gysylmaz, uzak ýyllap ulanmaga mümkinçilik berer.

【Roman Boho stili】: Açyk reňkleri we nagyşlary bilen adaty bogem stilinden tapawutlylykda, äheňli ýönekeý ak çyzyklar, özboluşlylygy we şahsyýetiňizi saklamak bilen tendensiýany dowam etdirmäge mümkinçilik berýän pes ýönekeýligi görkezýär.

All Möwsümiň köp maksatly ulanylyşy】: Daşarda bezelen geometrik nagyş bilen, öý haýwanlaryňyz (lar) bilen ýatmak ýa-da sowuk möwsümde ýyly bolmak isleseňiz, rahatlandyryjyňyzy arassa saklamak üçin düşek ýassygy hökmünde ajaýyp ulanyp bilersiňiz;Lighteňil we dem alýan, gijeki derleriňiz bar bolsa ýa-da tomusda ýa-da howa şertli otagda rahatlandyryjyny ret etseňiz, ony örtükli örtük hökmünde ulanyp bilersiňiz.

【3Pcs düşek toplumy, alyp bilersiňiz】: Şa aýal ölçegli düşek toplumyna bir düşek (90 "x 90"), iki sany ýassyk ýassygy (20 "x 26") girýär.BELLIK: Surata meňzeş effekt isleseňiz has uly ölçeg saýlaň.

Time Wagt tygşytlamak üçin aňsat ideg】: Arassalamak aňsat (Öý haýwanlarynyň sütükleri galmady).Oturgyç toplumymyz ýumşak aýlawly maşyn ýuwýan sowuk, pes ot bilen gury.Gerek bolsaňyz, agarmaň, ýeňil demir.Size ynanmak üçin doly ynamymyz we karzymyz bar!

Näme üçin teselli toplumyny saýlamaly?

8

Softumşak duýgy - mikrofiberi doldurmak:

100% ýokary hilli mikrofiber gaty ýumşak doldurgyç hasaplanýar, bu bolsa ähli düşegi has rahat we dem alýar.

Minimalist stili - ajaýyp ýapyk oýun:

Zolakly üçburç nagyşly klassiki boho stili adaty we häzirki zaman minimalist bezegi bilen gowy işlär we ýatylýan otagyňyzy täzelär.Mundan başga-da, maşgalaňyza we dostlaryňyza durmuş durmuşyňyzy dowam etdirmegi aňsatlaşdyrýan ajaýyp sowgat ideýasy!

Amatly mata-ajaýyp tejribe:

Softumşak degmegi üpjün etmek bilen, material ýeňil we howalydyr.“Boho” düşek toplumy çydamly we möwsümleýin ulanyp boljak gyrmyzy tegmile we solmaga çydamly.

Näzik düşekli tikiş-Ulanyşda çydamly:

Has gowy geometrik tikiş we dokamak, uzak wagtlap ulanmak üçin ýyrtylmazlygy ýa-da ýyrtylmagyny üpjün edýär.

“Boho Quilt Set” -iň dizaýn jikme-jiklikleri özüne çekiji we amatly görnüşde

9

Seasonhli möwsüm üçin amatly

Bu düşek örtük toplumy, ýeňil döretmek üçin seresaplylyk bilen tikilen 3 aýratyn gatlakdan ybarat,

ajaýyp örtükli düşek toplumlary gyşda ýyly we mylaýym, tomusda salkyn.

10

Illassyk ýassyklary

Ak düşek toplumymyz düşek we iki sany ýassyk ýassygy bilen doly.

Bedatylýan otaga çeper gözellik goşuň we otagyň bezegini tagamly ediň.

9

Otag otagyňyzyň stilini ösdüriň

Oturylyşyk toplumy zolakly üçburçluk bilen klassiki Bohem stili bilen bezelendir, nusgawy nagyş, ýatylýan otagyňyza, myhman otagyňyza, çagalar otagyna, dynç alyş öýüne, umumy ýaşaýyş jaýynyň bezegine laýyk bolup, size ajaýyp we nusgawy duýgy hödürleýär.

Siziň bilmeli ölçeg maglumatlaryňyz

13

Armyly maslahatlar

1. seasoneňil we dem alýan ähli möwsümde lezzet alyp bilersiňiz.

2. Dogry temperatura, ýumşak sikl bilen ýuwuň, gury pes ýykyň, agartmaň.

3. El bilen ölçemek sebäpli 1-3 sm ýalňyşlyga ýol bermegiňizi haýyş edýäris, sargyt etmezden ozal garşy däldigiňize göz ýetiriň.

4. Dürli atyş burçlary sebäpli reňkler birneme üýtgeşik bolup biler, düşüniň.

5. Ulag üçin wakuum gysylmagy sebäpli, ony ulanmazdan ozal gaýtadan ýuwmagy ýatdan çykarmaň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  BaglanyşyklyÖNÜMLER