Önüm merkezi

Gara Boho teselli beriji, 3 bölek (1 üçburçluk geometrik zolakly rahatlandyryjy + 2 ýassyk ýassygy), ýumşak mikrofiber çal Bohemian aşaky alternatiw rahatlaýjy set Duvet goýmak

Gysga düşündiriş:

【Retro Boho görnüşi】: Umumy görnüşi adaty gara we ony görmäge ýakynlaşanyňyzda retro Antrasit Gara ýaly bolýar: teselli beriji, ownuk çal çal reňkli nagyşlar bilen gara reňkde çap edilýär.Allhli reňkler birleşdirilen gara görnüşi öndürmek üçin birleşdirildi.Açyk reňkleri we nagyşlary bilen adaty bogem stilinden tapawutlylykda, gara äheňli ýönekeý ak çyzyklar, tendensiýany dowam etdirmäge mümkinçilik berýän ýönekeýligi aňladýar.


Suratlar:

  • Gara Boho teselli beriji, 3 bölek (1 üçburçluk geometrik zolakly rahatlandyryjy + 2 ýassyk ýassygy), ýumşak mikrofiber çal Bohemian aşaky alternatiw rahatlaýjy set Duvet goýmak
  • Gara Boho teselli beriji, 3 bölek (1 üçburçluk geometrik zolakly rahatlandyryjy + 2 ýassyk ýassygy), ýumşak mikrofiber çal Bohemian aşaky alternatiw rahatlaýjy set Duvet goýmak
  • Gara Boho teselli beriji, 3 bölek (1 üçburçluk geometrik zolakly rahatlandyryjy + 2 ýassyk ýassygy), ýumşak mikrofiber çal Bohemian aşaky alternatiw rahatlaýjy set Duvet goýmak
  • Gara Boho teselli beriji, 3 bölek (1 üçburçluk geometrik zolakly rahatlandyryjy + 2 ýassyk ýassygy), ýumşak mikrofiber çal Bohemian aşaky alternatiw rahatlaýjy set Duvet goýmak
  • Gara Boho teselli beriji, 3 bölek (1 üçburçluk geometrik zolakly rahatlandyryjy + 2 ýassyk ýassygy), ýumşak mikrofiber çal Bohemian aşaky alternatiw rahatlaýjy set Duvet goýmak
  • Gara Boho teselli beriji, 3 bölek (1 üçburçluk geometrik zolakly rahatlandyryjy + 2 ýassyk ýassygy), ýumşak mikrofiber çal Bohemian aşaky alternatiw rahatlaýjy set Duvet goýmak

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Ölçegi Doly (79 * 90 in); Şa aýal (90 * 90 in);King (104 * 90 in)
Reňk Antrasit gara , çal
Material Mikrofiber
Bölekleriň sany 3

Bu element hakda

【Retro Boho seret】: Açyk reňkleri we nagyşlary bilen adaty bogem stilinden tapawutlylykda, çal reňkli ýönekeý ak çyzyklar, özboluşlylygy we şahsyýetiňizi saklamak bilen tendensiýany dowam etdirmäge mümkinçilik berýän pes ýönekeýligi aňladýar.Mundan başga-da, nepis nagyş, çeper manydan doly düşnüksiz abstrakt surat ýalydyr.Eger oňa eýe bolsaňyz, bir sungat eseri bar.

【Ultra ýumşak we amatly】: rahatlandyryjy 100% ýokary hilli mikrofiberden ýasalýar.Köşeşdiriji, has dolulygyna ýeterlik padding bilen doldurylýar;diňe bir ýumşak däl we ony ulanmak bulut bilen örtülen ýaly däl, şeýle bir ýyly we rahat, ony asla goýmak islemersiňiz.

Quis Ajaýyp ussatlyk】: Ajaýyp tikiş tehnologiýasy doldurmagyň üýtgemeginiň ýa-da syzmagynyň öňüni alýar.Burç aýlawlary bilen, rahatlandyryjyny ýerinde saklamak üçin aňsatlyk bilen goşa gapak goşup bilersiňiz.“Duvet Insert” ýa-da “Standeke-täk rahatlandyryjy” hökmünde ulanyp boljak goşa ulanmak üçin bir rahatlandyryjy.

You Näme alyp bilersiňiz】: DOLY: 1 rahatlandyryjy (79x90 dýuým) we 2 sany ýassyk ýassygy (20x26 dýuým).SORAG: 1 rahatlandyryjy (90x90 dýuým) we 2 sany ýassyk ýassygy (20x26 dýuým).Patyşa: 1 teselli beriji (90x104 dýuým) we 2 sany ýassyk ýassygy (20x36 dýuým).Ensetginjekler, oglanlar, gyzlar, erkekler ýa-da aýallar üçin ýönekeý döwrebap sowgat. Alternativehli pasyllara laýyk gelýär.

M armyly maslahatlar】: Täze düşek önümiňizi alanyňyzdan soň, ony pes otda guratmak ýa-da günüň dowamynda birnäçe gezek bişirilende ýumşak çeçmek maslahat berilýär, daşamak üçin wakuum gysylmagy sebäpli.Maşyn sowuk suwda ýuwulýar.Diňe mylaýym aýlaw. Pes temperaturada guradyň.Akartmaň we ütüklemäň.

Näme üçin teselli toplumyny saýlamaly?

1

Boho stili - ajaýyp ýapyk oýun:

Bu uniseks düşek toplumy adaty we häzirki zaman minimalist bezegi bilen gowy işlär we ýatylýan otagyňyzy täzelär.Mundan başga-da, maşgalaňyza we dostlaryňyza durmuş durmuşyňyzy dowam etdirmegi aňsatlaşdyrýan ajaýyp sowgat ideýasy!

Softumşak duýgy - mikrofiberi doldurmak:

100% ýokary hilli mikrofiber gaty ýumşak we amatly doldurgyç hasaplanýar, bu bolsa ähli rahatlaýjyny has amatly edýär.Onda ýatyp, bulutlara örtülen ýaly duýgy döreýär, bu bolsa ony terk etmek islemeýär.

Ajaýyp ussatlyk - dykyz tikişler:

Qualityokary hilli nusgawy tikiş dizaýnyndan peýdalanyň, rahatlaýjylar köp ýuwlandan soňam gowy saklaýarlar, ýuwlandan soň bulaşyklyk barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

Lighteňil we ýyly - ähli möwsümlere laýyk:

Enougheterlik mikrofiber bilen doldurylan hem bolsa, ähli rahatlaýjy gaty ýeňil we adamlara agyr duýgy bermeýär we ideg etmek üçin amatly.Köşeşdirijimiz ýeňil, ýöne size zerur ýylylygy getirip biler.

Siziň bilmeli ölçeg maglumatlaryňyz

2

Biz siziň üçin hemme zady göz öňünde tutduk

3

Klassiki tikiş

Andency klassiki tikiş dizaýnyny kabul edýär,ajaýyp tikin tehnologiýasynyň öňüni alýarçalyşmakdan ýa-da syzmakdan doldurmak.

4

Burç aýlawlary

Hindi taýpa ekzotik teselliçisiulanyp boljak burç aýlawy bilenrahatlandyryjyňyzy saklamak üçin Duvet goýmak ýalyýerinde.Mundan başga-da bolup bilerýeke özi rahatlandyryjy.

5

Illassyk ýassyklary

Köşeşdiriji bilen ajaýyp oýun.

Bedatylýan otaga çeper gözellik goşuň

we otagyň bezegini tagamly ediň.

Saýlanan materiallar size rahat uky getirer

Qualityokary hilli :

Softumşak mikrofiber içki doldurgyçly ýokary hilli 100% mikrofiber materialdan ýasalan bu mata ýumşak, dem alýan, ýeňil we çydamly diýlip ykrar edilýär, duýgur deri üçin ajaýyp.

Armyly maslahatlar:

1. seasonhli möwsümde lezzet alyp boljak rahatlyk we ýylylyk.

2. Dogry temperatura, ýumşak sikl bilen ýuwuň, gury pes ýykyň, agartmaň.

3. El bilen ölçemek sebäpli 1-3 sm ýalňyşlyga ýol bermegiňizi haýyş edýäris, sargyt etmezden ozal garşy däldigiňize göz ýetiriň.

4. Dürli atyş burçlary sebäpli reňkler birneme üýtgeşikdir, düşüniň.

5. Ulag üçin wakuum gysylmagy sebäpli, ony ulanmazdan ozal gaýtadan ýuwmagy ýatdan çykarmaň.

6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň