Önüm merkezi

Gara ak reňkli rahatlaýjy, 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Gara ak şkaf rahatlaýjy toplum, ýeňil mikrofiber geometrik rahatlaýjy düşek toplumy

Gysga düşündiriş:

【Ekiz tekiz rahatlaýjy toplumy black Ak we ak reňkli rahatlaýjymyz, 1 sany ak ak barlaýjy rahatlaýjy (66 ″ x90 ″) we 1 ýassyk ýassygy (20 ″ x26 ″) ýaly 2 bölege bölünýär.Bu ekiz gözenek rahatlaýjy toplum, goşa goşgy ýa-da ýeke özi rahatlandyryjy hökmünde ulanylyp bilner.Indi goşmaça örtük gerek däl, bu düşek örtüklerini üýtgetmek üçin wagtyňyzy tygşytlap biler.Has köp pul sarp edýän her bir zady aýratyn satyn alman, bir paketde düşek toplumyny amatly alyp bilersiňiz.


Suratlar:

 • Gara ak reňkli rahatlaýjy, 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Gara ak şkaf rahatlaýjy toplum, ýeňil mikrofiber geometrik rahatlaýjy düşek toplumy
 • Gara ak reňkli rahatlaýjy, 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Gara ak şkaf rahatlaýjy toplum, ýeňil mikrofiber geometrik rahatlaýjy düşek toplumy
 • Gara ak reňkli rahatlaýjy, 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Gara ak şkaf rahatlaýjy toplum, ýeňil mikrofiber geometrik rahatlaýjy düşek toplumy
 • Gara ak reňkli rahatlaýjy, 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Gara ak şkaf rahatlaýjy toplum, ýeňil mikrofiber geometrik rahatlaýjy düşek toplumy
 • Gara ak reňkli rahatlaýjy, 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Gara ak şkaf rahatlaýjy toplum, ýeňil mikrofiber geometrik rahatlaýjy düşek toplumy
 • Gara ak reňkli rahatlaýjy, 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Gara ak şkaf rahatlaýjy toplum, ýeňil mikrofiber geometrik rahatlaýjy düşek toplumy
 • Gara ak reňkli rahatlaýjy, 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Gara ak şkaf rahatlaýjy toplum, ýeňil mikrofiber geometrik rahatlaýjy düşek toplumy
 • Gara ak reňkli rahatlaýjy, 3 bölek (1 sany rahatlandyryjy we 2 sany ýassyk ýassygy) Gara ak şkaf rahatlaýjy toplum, ýeňil mikrofiber geometrik rahatlaýjy düşek toplumy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Ölçegi Ekiz (66x90Inch);Doly (79x90Inch);Şa aýal (90x90Inch); King (104x90Inch)
Reňk Gara ak , Ak gözenek , Gyzyl
Mowzuk Geometrik, Plaid
Nusga Barlanan reňk

Bu element hakda

In Ekiz tekiz rahatlaýjy toplum】Biziň rahatlaýjymyz 2 bölekden ybarat, şol sanda 1 Checkerboard Comfortter (66 "x90") we 1 Pillowcase (20 "x26").Bu ekiz gözenek rahatlaýjy toplum, goşa goşgy ýa-da ýeke özi rahatlandyryjy hökmünde ulanylyp bilner.Indi goşmaça örtük gerek däl, bu düşek örtüklerini üýtgetmek üçin wagtyňyzy tygşytlap biler.Has köp pul sarp edýän her bir zady aýratyn satyn alman, bir paketde düşek toplumyny amatly alyp bilersiňiz.

Quis Ajaýyp tikiş】açyk ekiz rahatlaýjy, iki tarapynda-da minimalist we moda ak geometrik uly barlanan nagyşly nusgawy gara reňkde bezelendir.Ajaýyp tikin tehnologiýasyny ulanýar, doldurmagyň üýtgemeginiň öňüni alýar we ajaýyp uzak ömür berýär.Düşegiňizi ýerinde saklamaga kömek etmek üçin dört burç baglanyşygy.

【Qualityokary hilli mikrofiber】ýeňil, ýumşak we rahat, ýokary hilli mikrofiberden ýasalan ekiz rahatlyk toplumy.Bulutda uklap, gyşda ýyly we tomusda salkyn ýaly duýup bilersiňiz.Şeýle hem, ýatmaýan wagtyňyz ýatylýan otagyňyzy bezän ajaýyp düşek ýassygy bolar.Biziň göwünlik beriji toplumymyz, doglan gün sowgatlary ýa-da Eneler güni, Atalar güni, Şükür güni, Ro Christmasdestwo we ş.m. ýaly ýörite baýramçylyk sowgatlary ýaly gowy saýlawdyr.

【Dürli ulanmak】Gara ak reňkli rahatlandyryjy toplumymyz, oglanlar, gyzlar, ýetginjekler, talyplar, aýallar we erkekler üçin ajaýyp, ýöne stil taýdan ajaýyp şäher duýgusyny getirip biler.Ak we ak reňkli rahatlandyryjy örän döwrebap we kaşaň, ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy, RV, dynç alyş otagy we ş.m. ýaly dürli otaglara laýyk gelýär.

Asy Careönekeý ideg】Ekiz teselli berijimiz wakuum halta gaplanylýandygy sebäpli, teselli berijini güne bişirip, ýumşak bişirilende ýumşak degmegi maslahat berilýär.Ak we ak reňkli teselli berijimiz maşyn bilen ýuwulýar, sowuk suwda ýuwulýar, ýumşak aýlaw we pes derejede gury, soň tebigy ýagdaýda gury, akartmaň.

Barlanylan teselli toplumy

1

Näme üçin teselli toplumyny saýlamaly?

Siziň üçin 5 sebäpler

Klassiki tekiz dizaýn:Andency gara we ak reňkli dizaýn, öý öýlerine we adaty elementleri öýüňize getirer we dürli ýatylýan otag bezegleri üçin ajaýyp, ajaýyp, dem alýan we üýtgeşik bolar, siz ony gowy görersiňiz.

Softumşak we ýumşak:Ekiz düşekli düşek rahatlandyryjy toplumy premium mikrofiberden, gaty ýumşak we amatly.gyşda ýyly bolýar we tomusda salkynlaýar.Bir günlük işden soň bedeniňiz ýadady.Andency rahatlaýjy sizi rahatlandyryp biler, Bu gaty bejeriji.

Ajaýyp ussatlyk:Qualityokary hilli nusgawy tikin dizaýnyndan peýdalanyň, rahatlaýjymyz, ýuwlandan soň ýüze çykýan kynçylyk hakda aladalanman, köp gezek ýuwulsa-da oňat rahatlygy saklap biler.Ajaýyp ussatlyk, doldurmagyň aýlanmagynyň ýa-da bilelikde ýapylmagynyň öňüni alýar.

Aňsat ideg:Maşyn ýumşak suwda sowuk suw bilen aýratyn ýuwulýar.Howa gurak ýa-da pes otda gury.Akartmaň.

Ajaýyp sowgat:Pleönekeý we döwrebap düşek, ýetginjekler, oglanlar, gyzlar, erkekler ýa-da aýallar üçin sowgat ideýasy.

Gyzyl rahatlaýjynyň ölçegi

2

Dört ululygy saýlamak

Plaid ekiz ölçegli rahatlaýjy toplum: 1 ekiz tekiz rahatlaýjy 66 "x 90" we 1 ýassyk ýassygy 20 "x26";

Doly ululykdaky rahatlaýjy toplum: 1 Doly Plaid rahatlaýjy 79 "x 90" we 2 sany ýassyk ýassygy 20 "x26";

Plaid şa aýal ölçeg rahatlaýjy toplumy: 1 Queen Plaid Comfortter 90 "x 90" we 2 Pillowcases 20 "x26";

Plaid king ölçeg rahatlaýjy toplumy: 1 King Plaid Comfortter 104 "x90" we 2 Pillowcases 20 "x36";

Yearylyň dowamynda ajaýyp teselli beriji toplum

3

Seasonhli möwsümde lezzet alyp boljak rahatlyk we ýylylyk

Lýuks düşek gözleýän bolsaňyz we tebigy stili saklamak isleseňiz, moda we ýönekeý ýönekeý rahatlaýjymyz size gerek zat.

ikirjiňlenmäň, gara reňkli rahatlandyryjy toplumy saýlamak diňe bir ýumşak täsir edip bilmän, rahat ukydan hem lezzet alyp biler, bu size bütin gije bedeniňizi rahatlandyrar.Maşgalaňyzda hiç haçan ýerinden turan ilkinji adam bolmaz.

Iň ýokary hil maglumatlary

4

Klassiki tekiz dizaýn

Köşeşdiriji, ak reňkli klassiki gara reňkde dizaýn edilen, minimalist we döwrebap iki tarapynda geometrik uly barlanan nagyş.

5

Softumşak mikrofiber

Ekiz düşekli düşek rahatlaýjy toplum, premium mikrofiberden, ýumşak we amatly.Lighteňil rahatlandyryjy toplumy möwsümde ulanyp bolýar.

6

Konwert ýassygy

Biziň buffalo barlanan rahatlaýjy toplumymyz, bir konwert ýassyk ýassygy bilen gelýär (illassyk ýok).Ulanmak üçin has amatly fermuar ýa-da düwmeler ýok.

Inguwmak boýunça görkezmeler

7

Armyly maslahatlar

1. Dürli atyş burçlary sebäpli reňkler birneme üýtgeşikdir, düşüniň

2. idönekeý rahatlaýjymyz wakuum gysylmagy bilen daşalýandygy sebäpli, ulanmazdan ozal ýene-de ýumşak bolmagy ýatdan çykarmaň.Güne täsir edip bilersiňiz, ýeňil atyp bilersiňiz we birnäçe sagatdan soň ajaýyp çişip biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň