Habarlar

Hytaý üpjün ediji Hytaý Mikrofiber omörite ýatylýan otag Işjeň sanly çap ediji rahatlaýjy toplum

【Retro Boho seret】: Açyk reňkleri we nagyşlary bilen adaty bogem stilinden tapawutlylykda, çal reňkli ýönekeý ak çyzyklar, özboluşlylygy we şahsyýetiňizi saklamak bilen tendensiýany dowam etdirmäge mümkinçilik berýän pes ýönekeýligi aňladýar.Mundan başga-da, nepis nagyş, çeper manydan doly düşnüksiz abstrakt surat ýalydyr.Eger oňa eýe bolsaňyz, bir sungat eseri bar.

【Ultra ýumşak we amatly】: rahatlandyryjy 100% ýokary hilli mikrofiberden ýasalýar.Köşeşdiriji, has dolulygyna ýeterlik padding bilen doldurylýar;diňe bir ýumşak däl we ony ulanmak bulut bilen örtülen ýaly däl, şeýle bir ýyly we rahat, ony asla goýmak islemersiňiz.

Quis Ajaýyp ussatlyk】: Ajaýyp tikiş tehnologiýasy doldurmagyň üýtgemeginiň ýa-da syzmagynyň öňüni alýar.Burç aýlawlary bilen, rahatlandyryjyny ýerinde saklamak üçin aňsatlyk bilen goşa gapak goşup bilersiňiz.“Duvet Insert” ýa-da “Standeke-täk rahatlandyryjy” hökmünde ulanyp boljak goşa ulanmak üçin bir rahatlandyryjy.

You Näme alyp bilersiňiz】: DOLY: 1 rahatlandyryjy (79 × 90 dýuým) we 2 sany ýassyk ýassygy (20 × 26 dýuým).SORAG: 1 teselli beriji (90 × 90 dýuým) we 2 sany ýassyk ýassygy (20 × 26 dýuým).Patyşa: 1 teselli beriji (90 × 104 dýuým) we 2 sany ýassyk ýassygy (20 × 36 dýuým).Ensetginjekler, oglanlar, gyzlar, erkekler ýa-da aýallar üçin ýönekeý döwrebap sowgat. Alternativehli pasyllara laýyk gelýär.

M armyly maslahatlar】: Täze düşek önümiňizi alanyňyzdan soň, ony pes otda guratmak ýa-da günüň dowamynda birnäçe gezek bişirilende ýumşak çeçmek maslahat berilýär, daşamak üçin wakuum gysylmagy sebäpli.Maşyn sowuk suwda ýuwulýar.Diňe mylaýym aýlaw. Pes temperaturada guradyň.Akartmaň we ütüklemäň.


Iş wagty: Iýul-22-2022