Habarlar

2021-nji ýylyň 16-njy sentýabryndan 18-nji sentýabryna çenli CCEE Hugo halkara serhetaşa elektron söwda sergisine gatnaşdyk

2021-nji ýylyň 16-njy sentýabryndan 18-nji sentýabryna çenli internet öý dokma önümlerini güýçlendirmek we epidemiýa sebäpli öý dokma pudagynda sargyt edip bilmezlik baradaky global meseläni çözmek üçin CCEE Hugo halkara serhetaşa elektron söwda sergisine gatnaşdyk.LTD öý dokma kärhanasy, Nantong Goodao Tekstil Co., häzirki wagtda Amazon ýaly meşhur söwda web sahypalarynyň onlarça uly we orta satyjylary üçin öý dokma düşekleri bilen üpjün edýär we onlarça nusgawy meşhur düşek önümlerini öndürdi.

Epidemiýadan soňky döwürde “uly saglyk” sarp ediş düşünjesi ulanyjylaryň göwnünden turýar.Bu sergide, sarp edijileriň ukusyny goramak üçin daşky gurşawy goramak we saglyk funksiýalary bolan önümleri saýladyk.Şol bir wagtyň özünde, her bir düşek önüminiň dürli sarp edijileriň dürli isleglerini doly kanagatlandyryp biljek aýratynlyklary bar.Biz ýokary hilli öý dokma önümlerine “Europeanewropanyň we Amerikanyň öý durmuşyna has gowy düşünýäris”!

Epidemiýa dünýäni gurşap alansoň, has köp daşary ýurtly müşderiniň diňe onlaýn sargyt goýup biljekdigini öwrendik, şonuň üçin has amatly we has çalt daşary söwdanyň adaty sargyt amallaryndan onlaýn gözleg we sargytlara çalt üýtgedik.Häzirki möwsümde meşhur täze önümler barada hakyky wagtda öwrenip bileris, ulanyjylaryň isleglerine we bazar tendensiýasyna düşünmek we tendensiýany dowam etdirmek has aňsatdyr.

LTD öý dokma kärhanasy Nantong Goodao Tekstil Co., Europeanewropaly we Amerikaly täjirleriň gelmegini we hyzmatdaşlygyny tüýs ýürekden garşylaýar!Müşderilere iş alyp barmak üçin jaň etmek we ýazmak üçin mähirli garşylaň!

2


Iş wagty: Oktýabr-09-2021