Habarlar

Krowatyň üstündäki dört bölek arassa pagta materialy sizi bütin gije gowy uklamaga mejbur edýär!

Häzirki zaman jemgyýetinde adamlaryň basyşy ýokarlanýar, ukynyň hili barha erbetleşýär, saç düzümi ýokarlanýar we deri erbetleşýär!Her kim “gözellik ukusy” diýýär.Gowy uklamasaňyz, deriňiziň ýagdaýy tebigy taýdan erbet we ruhuňyz gowy däl.Gowy ýatmak isleseňiz, amatly dört bölek düşek aýrylmazdyr.Bu gün, Xiaobian size iň köp satuw mukdary bolan dört bölek pagta düşegi barada gürrüň berer.

Arassa pagtadan ýasalan dört bölek düşek toplumynyň şu aýratynlyklary bar:

1. Gigroskopiklik

Pagta süýümi gowy gigroskopiklige eýe.Adaty ýagdaýlarda süýüm çyglylygy 8-10% bolan daş-töweregi atmosfera siňdirip biler, şonuň üçin adamlaryň derisine degýär we adamlary ýumşak duýýar, ýöne gaty däl.Pagta bedeniniň çyglylygy ýokarlansa we daş-töweregindäki temperatura ýokary bolsa, süýümdäki suwuň düzümi bugaryp, dargaýar, şeýlelik bilen düşegi suw balansynda saklar we adamlary rahatlandyrar.

2. Çyglylygy saklamak

Pagta süýümi ýylylygyň we elektrik energiýasynyň erbet geçirijisi bolany üçin, ýylylyk geçirijiligi gaty pes we pagta süýüminiň gözenekliligi we ýokary çeýeligi artykmaçlygy sebäpli süýümleriň arasynda köp mukdarda howa ýygnalyp bilner, howa bolsa erbet geçiriji. ýylylyk we elektrik togy, arassa pagta düşegi çyglylygy gowy saklaýar we ulanylanda adamlary ýyly we rahat duýýar.

3. atylylyga garşylyk

Pagta süýümi gowy ýylylyga garşydyr.110 below-dan aşakda bolsa, diňe düşegiň çyglylygynyň bugarmagyna sebäp bolar we süýüme zyýan bermez.Şonuň üçin arassa pagta toplumyny otag temperaturasynda ulanmak onuň hiline hiç hili täsir etmeýär, bu arassa pagta toplumynyň daşky gurşaw taýdan ulanylyşyny gowulandyrýar.

4. Arassaçylyk

Pagta süýümi tebigy süýümdir.Onuň esasy düzüm bölegi sellýuloza, şeýle hem az mukdarda mum maddalary, azot saklaýan maddalar we pektin.Barlagyň we amalyýetiň köp taraplaryndan soň, pagta mata deri bilen gatnaşykda gyjyndyryjy we ýaramaz täsir etmeýär.Adam bedeni üçin peýdaly we zyýansyz, arassaçylyk ukyby gowy.

Softumşak we amatly, çyglylygy siňdirmek we derlemekden başga-da, arassa pagtanyň dört bölek toplumynyň bahasy hem ortaça, şonuň üçin köp sarp edijiler tarapyndan makullandy.


Iş wagty: 26-2021-nji sentýabr