Habarlar

Öndürmek üçin köp işleýäris

Önümçilik ussahanasyna hatar hatar maşynlar işleýär."Bu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň buýrugy we EUB ýurtlarynyň buýrugy."Maşynlaryň orta hataryna yşarat edip, ussahananyň müdiri Çan Deman kompaniýanyň önümleriniň esasan eksport üçin ulanylýandygyny we seminarda her gün irden agşama çenli 4 toparda 92 işgäriň bardygyny aýtdy.

WechatIMG149 WechatIMG150

26-njy martda öýlän Haimen Ruiniu Tekstil Co."Saud Arabystanyndaky bir müşderi buýruk berdi we şu gün öýlän iberildi" -diýdi işgär.

Sargyt näçe doly bolsa-da, epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek ýalňyş bolmaly däldir."Her bir işgäre maska ​​beriň, bedeniň gyzgynlygyny alyň we işden çykaryň, her gün önümçilik meýdançasyny, ýaşaýyş ýerini we ofis ýerlerini düýpli dezinfeksiýa ediň."Işgärleriň pikiriçe, kärhana kärhananyň kadaly önümçiligini we işleýşini doly üpjün etmek üçin önümçilige we epidemiýanyň öňüni almaga we gözegçilikde saklanýar.alyp barmak.


Iş wagty: 31-2022-nji mart